Автор Тема: Билките  (Прочетена 66991 пъти)

0 Потребители и 2 Гости преглежда(т) тази тема.

Неактивен Brainbug

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 34
Re:Билките
« Отговор #60 -: Май 15, 2009, 14:51:21 pm »
Аз най-често се лекувам с psilocybe cubensis и salvia divinorum  laugh

Неактивен Alien

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 6 675
 • WATCHER
Re:Билките
« Отговор #61 -: Май 15, 2009, 19:09:08 pm »


"Също както при лекарствата, и при билките най-важно е правилното приложение и дозировката."
http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=2156071Абсолютно вярно е това с дозировката. Обаче някои може да почнат да се правят на много "загрижени" за нашето здраве и след време да задължат хората да си взимат и билките с рецепти по подобие на химиите в аптеките.

Неактивен Magnolia

 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 258
Re:Билките
« Отговор #62 -: Май 15, 2009, 22:13:17 pm »
Hari , благодаря. Значи спокойно мога да си я папам. :)
Тъкмо успях да се запася с чиста, горска коприва, но не е така вкусна като пролетната."Също както при лекарствата, и при билките най-важно е правилното приложение и дозировката."
http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=2156071Абсолютно вярно е това с дозировката. Обаче някои може да почнат да се правят на много "загрижени" за нашето здраве и след време да задължат хората да си взимат и билките с рецепти по подобие на химиите в аптеките.

За сметка на това колко статии предупреждават, че фармацевтичните продукти като цяло са вредни, а не само имат странични действия? :-\
Бъди промяната, която искаш да видиш в света!

Неактивен A познай кой

 • Малко Писал
 • **
 • Публикации: 385
Re:Билките
« Отговор #63 -: Май 15, 2009, 22:31:42 pm »
Зависи как си направил продукта.
...и нека Силата бъде с теб. Аз ще се завърна ;) Дано през 2012 всички умрем.

Неактивен Magnolia

 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 258
Re:Билките
« Отговор #64 -: Юли 24, 2009, 14:36:11 pm »
Ей, хора, върнали са стевията! :D :)


Воден от изложеното и на основание чл.221 ал.2 АПК, Върховният административен съд , Седмо отделение


РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 1164/14.01.2009 г. по адм.д. № 4436/2008 г. на Администратвен съд София- град и вместо него ПОСТАНОВЯВА :
ОБЯВЯВЯ за нищожно предписание № КХОХ 415/16.06.2008 г. на държавен здравен инспектор в Столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, издадено на "Цветелина" ООД гр. Белоградчик.
Осъжда Столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве да заплати на "Цветелина" ООД гр. Белоградчик разноски по делото в размер на 1075 лв.
Решението не подлежи на обжалване.
Вярно с оригинала,                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /п/ Ваня Анчева
секретар:                                        ЧЛЕНОВЕ:   /п/ Иван Раденков
                                                                                   /п/ Павлина Найденоваа въпросното решение, което сега се отменя, беше следното :

1
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
София-1000, пл. Св. Неделя 5 тел. 93 01 271, факс 988 34 13
Изх. №…………………….
София …………………...2008 г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОКОЗ
ГР………………..
УВАЖАЕМИ КОЛЕГА,
В печатните и телевизионни медии се появи реклама на хранителна
добавка, като едно от наименованията й е „Билков екстракт Стевия –
натурална сладост”. Продуктът е нов за българския пазар и се рекламира
като натурален, с растителен произход, притежаващ качеството да
подслажда храните многократно по-силно от захарта. Предлага се под
формата на таблетки, сироп, изсушени листа. Продуктът се предлага от
фирма „Цветелина” ООД гр. София, с клонове в Белоградчик; ЕТ „Елит -
2001” гр. София и фирма „Ревита” ООД гр. Пловдив. Същите фирми са
подали уведомление до съответните РИОКОЗ и са вписани в регистрите за
подадени уведомления за хранителни добавки, пуснати на пазара.
Възможно е продуктът да се произвежда или внася и от други фирми,
които не са подали уведомление до РИОКОЗ, но да го разпространяват в
аптечната и търговска мрежа в страната.
При прегледа на европейското законодателство в областта на
хранителните добавки и новите храни се установи:
Билковият екстракт Стевия се произвежда от растението Stevia
rebaudiana. През 2000г. европейската комисия приема Решение
2000/196/ЕО за отказ за пускането на пазара на Stevia rebaudiana Bertoni:
растения и сушени листа като нова храна или нова хранителна съставка,
съгласно Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 258/97.
Въз основа на доклад за оценка, изготвен от белгийските компетентни
органи, ЕК не разрешава пускането на пазара на Европейския съюз на
2
храна или хранителна съставка, произведена от растението Stevia
rebaudiana.
Във връзка с гореизложеното и с оглед спазване изискванията на
действащото европейско законодателство всички РИОКОЗ в страната
следва да процедират както следва:
1. Да извършат преглед на Регистрите на подадените уведомления и
да заличат от тях тези, подадени за продукти, произведени от растението
Stevia rebaudiana. С наше писмо № 32-00-31/13.03.2008г. Ви изпратихме
образец за заповед за заличаване от базата данни на подадени уведомления
за хранителни добавки, пуснати на пазара. Регистрираните като
хранителни добавки продукти не са такива, по смисъла на действащото
законодателство.
2. Да уведомят фирмите, подали уведомления, за заличаването и да
разпоредят фирмите да изтеглят от пазара наличните от продукта
количества в най-кратък срок, определен в разпореждането на РИОКОЗ. С
оглед спазване изискванията на законодателството за етикетиране и
представяне на храните, предвид възложената отговорност за
безопасността и прилагане изискванията към храните на производителите
и търговците, РИОКОЗ да разпореди на същите да предприемат
необходимото за изтегляне и преустановяване рекламата на продуктите в
медийното пространство. РИОКОЗ да проследи изпълнението на
разпореждането от фирмите, разпространители на съответния продукт.
3. Да извършат проверка в аптечната и търговската мрежа след
изтичане на определения за изтеглянето на продукта срок и при
неизпълнение да процедират съгласно изискванията на действащото
законодателство.
При установяване на нарушения, процедирайте съгласно
законоустановените разпоредби.
За предприетите от Вас действия ни информирайте в срок до
27.06.2008г. като ни изпратите и копия от документите, с които сте
процедирали.
Приложение: Решение 2000/196/ЕО
ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР:
Д-Р ТЕНЧО ТЕНЕВ
Парафирали:
д-,
3
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2000/196/ЕО
от 22 февруари 2000 година
за отказ за пускането на пазара на Stevia rebaudiana Bertoni: растения и сушени
листа като нова храна или нова хранителна съставка, съгласно Регламент на
Европейския парламент и на Съвета
(ЕО) № 258/97
(уведомяване с документ номер С(2000) 77)
(само холандският текст е автентичен)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27
януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки(1) и по-специално член
7;
като взе предвид молбата, подадена от професор Дж. Геунс от Лабораторията по
физиология на растенията при Католическия университет Льовен до белгийските
компетентни органи на 5 ноември 1997 г. за пускане на пазара на Stevia rebaudiana
Bertoni: растения и сушени листа като нова храна или нова хранителна съставка,
като взе предвид доклада за първоначална оценка, изготвен от белгийските
компетентни органи, който Комисията е изпратила до всички държави-членки на 18
август 1998 г.,
като има предвид, че:
(1) в доклада за първоначална оценка, изготвен от белгийските компетентни органи,
се прави заключение, че въз основа на предоставената информация продуктът не следва
да получи разрешение за пускане на пазара.
(2) заявителят, в отговор на доклада за първоначална оценка, е предоставил
допълнителна документация на Комисията, която е довела тази информация до
знанието на държавите-членки и на Научния комитет по храните.
(3) в съответствие с член 7 от Регламента е проведена допълнителна оценка.
Научният комитет по храните прие становище на 17 юни 1999 г., което по същество
потвърждава доклада за първоначална оценка.
(4) Stevia rebaudiana Bertoni: растения и сушени листа е нова храна, по смисъла на
Регламент (ЕО) 258/97. Ако не е доказано, че продуктът съответства на критериите,
посочени в член 3, параграф 1 на Регламента, той не се пуска на пазара в Общността.
(5) мерките, предвидени в настоящото Решение, са в съответствие със становището
на Постоянния комитет по храните,
1 OВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1.
4
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
Stevia rebaudiana Bertoni: растения и сушени листа като храна или хранителна съставка
не може да бъде пусната на пазара на Общността.
Член 2
Адресат на настоящото решение е професор Дж. Геунс от Лабораторията по
физиология на растенията при Католическия университет Льовен, ул. Кардинал
Мерсиерлаан 92, 3001 Хевелее, Белгия.
Съставено в Брюксел, 22 февруари 2000 година
За Комисията:
Ерки Ликанен,
Член на Комисията
_____

http://johnny-fx.com/temp/stevia_riokoz.pdfЕто я фирмата: http://tzvetelina.com/
« Последна редакция: Юли 24, 2009, 14:40:58 pm от Magnolia »
Бъди промяната, която искаш да видиш в света!

Неактивен vesela

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 51
Re:Билките
« Отговор #65 -: Юли 29, 2009, 18:11:29 pm »
Когато стевия се появи в България мои познати с диабет /неинсулинозависим/ направиха експеримент с нея - взимаха последователнопо няколко седмици от тази на фирма Цветелина и от Кримската стевия /на друга фирма беше - вносна/. С Кримската стевия им падна захарта, но с тази от фирма Цветелина - не.
"Бъди промяната, която искаш да видиш в света"

Неактивен Magnolia

 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 258
Re:Билките
« Отговор #66 -: Август 04, 2009, 09:01:31 am »
Хм, да не би затова да са я разрешили... :P
« Последна редакция: Август 12, 2009, 00:23:04 am от Mirotvorec »
Бъди промяната, която искаш да видиш в света!

Неактивен Mirotvorec

 • Много Писал
 • *****
 • Публикации: 3 798
 • Азъ, от Народа на Еднорога
  • http://silverunicorn.org/
Re:Билките
« Отговор #67 -: Октомври 30, 2009, 15:18:38 pm »
Току-що разговаряхме с моя баджанак за Стевия. Той има разсадник с всякакви растения, има и познати от бранша и след като му показах какво пише за Стевията обеща, че ще намери начин да засади от нея. Надявам се до напролет да намери семена или разсад, за да ги насади и отгледа. Увеличаването на количеството е негова грижа.   ;)
Не мисли като човек!-Крион

Неактивен WhiteKnight

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 222
Re:Билките
« Отговор #68 -: Декември 29, 2009, 15:03:54 pm »
Различните методи на приготвяне и приемане на комбинациите:

1. Метод на чаша с вода:
Методът на чашата с вода е особено подходящ при остри кризи и при кратковременно приемане. Той се препоръчва при започване на терапия с цветята на Бах. Всяка сутрин в голяма чаша с изворна вода се капват по 2 капки от всеки изходен концентрат (4 капки за Рескю Ремиди) и сместа се пие на малки глътки през целия ден.
Трайност - до 24 часа

2. С бренди или ябълков оцет:
Вземете 20 ml ( 30 ml) тъмно шишенце с капкомер. Налейте до 1/3 или 1/4 бренди (ябълков оцет) и го допълнете с изворна вода. За 20 ml-рово шише капнете по 4 капки от избраните есенции (за 30 ml - по 6 капки от есенция). За Рискю капките се удвояват.
Пие се по 4 капки 4 пъти на ден: сутрин след ставане, преди обяда, преди вечерята и вечер преди лягане.
Съхранение: на хладно и защитено от пряка слънчева светлина място, далече от GSM, РС, телевизор и други електроуреди
Трайност: 2 месеца за приготвена с бренди комбинация; 1 месец за тази с ябълков оцет

3. Само с вода:
Приготвя се като в предишния метод, но без бренди или оцет
Съхранение: в хладилника
Трайност: максимум една седмица

 

 

 

1. AGRIMONY / КАМШИЧЕ - проблеми, скрити зад безгрижието

Това е лекарството “Продължавай да се усмихваш” : то е за хора, които крият своите страхове, мъки и тревоги под маската на доброто настроение, приятелско отношение и хумор. Те не говорят за своите проблеми и мразят кавгите. Те търсят облекчение от вътрешната си болки в компанията на други, в пушене, пиене и други пристрастявания. Нощем обикновено не спят заради своите тревоги.

 

2. ASPEN / ТРЕПЕТЛИКА - страх и безпокойство от непознати неща

ASPEN помага при чувства на страх и безпокойство без определена причина, например идеята, че нещо ужасно ще се случи, или страхът от тъмното. Добро лекарство е за чувството на страх, което остава след кошмар. Трепетликата е необходима в случай на страх от непознатото и необяснимото, който изведнъж ви обхваща, причинявайки нервни оплаквания и дори паника.

 

3. BEECH / БУК - нетърпимост

BEECH е необходим при нетолерантни хора над критичната норма, които не могат да приемат, че някой следва различен път и живее живота си по собствен начин. Буковите личности са много преценяващи, предубедени и арогантни. Те считат собственото си виждане за най-правилно и не могат да признаят собствените си грешки и недостатъци.

 

4. CENTAURY / ЧЕРВЕН КАНТАРИОН - слаба воля, отстъпчивост

Това лекарство е за меки характери, които не могат да кажат “НЕ”. Те са много мили, услужливи хора, които често жертват собствените си желания или дори години от своя живот, за да служат и задоволяват нуждите на други. Тяхната доброта често се използва от консумативни личности със силно собственическо чувство.

 

5. CERATO / ЗЪБНА ТРЕВА - отричане на собствената интуиция, съмнение в себе си

CERATO е за хора, които не вярват в собствените си решения и преценки. Те всъщност знаят, че е добро за тях, но не слушат своята вътрешна мъдрост и интуиция. Вместо това те постоянно молят за съвети другите и ги следват; търсят одобрение за своите действия от други хора.

 

6. CHERRY PLUM / ДИВА ДЖАНКА - страх от загуба на съзнание или контрол

Вземете CHERRY PLUM в случай, че се страхувате да загубите своя разсъдък или самоконтрол. Тя е лекарство за много напрегнати хора на ръба на нервно разстройство. Те могат да са тежко депресирани, при което да обмислят самоубийство. Лекарството помага и при много емоционални изблици на агресия, истерия и пристъпи на невъздържаност, където хората се страхуват да не изгубят контрол и да наранят или убият себе си или други. CHERRY PLUM решава и страха от полудяване.

 

7 CHESTNUT BUD / КЕСТЕНОВA ПЪПКA - който не се учи от опит или грешки

Това лекарство е за хора, които правят едни и същи грешки отново и отново, които не се учат от повтарящите се грешки или трудности. CHESTNUT BUD помага на деца, които заучават трудно, както и на възрастни, които поддържат същото поведение и действия, въпреки че те им причиняват проблеми или физически оплаквания. За тези хора е трудно да разберат връзката между своите действия и резултатите.

 

8. CHICORY / ЦИКОРИЯ - емоционално собственическо чувство

Лекарство, необходимо в случай на собсвеническа, консумативна, манипулативна и условна любов. “Ще те обичам, ако…” Тези хора се опитват да те обвържат със собствените си грижи, внимание и – както те казват – добросъвестна критика, за да спечелят твоята симпатия, благодарност и компания. Те имат нужда да се чувстват необходими и лесно се засягат и изпълват със самосъжаление в случай, че не ги слушаш. Тя и добро лекарство за деца, нуждаещи се от безпричинно голямо внимание.

 

9. CLEMATIS / КЛЕМАТИС ( ПОВЕТ) - мечтателност, разсеяност

CLEMATIS-хората се отдръпват в своя собствен свят от мечти и фантазии. Те показват малък интерес към ежедневния живот. Те са разсеяни, липсва им съсредоточеност и имат лоша памет. Предпочитат да са сами със своите мечти, вместо на практика да подобрят настоящето си положение. Имат нужда от много сън и са сънени през деня. CLEMATIS може да се използва в случаи на припадъци или кома ( В тези случаи: напръскай лекарството около устните на пациента). Полезно е и ако чувстваш лекота в главата си, когато не се чувстваш напълно тук-и-сега.

 

10. CRAB APPLE / КИСЕЛИЦА / ДИВА ЯБЪЛКА - чувстваш се мръсен, самоненавист

За хора, които имат чувството, че са нечисти или мръсни; това може да е физическо усещане, например заради екзема, но и чувство или мислена идея за нечистота, като да мразиш себе си за “мръсните” си мисли или желания. Тези хора прекаляват в чистенето на себе си или на своите домове. Те обръщат прекомерно внимание на малки подробности, които могат да направят цялото несъвършено. Характерите “CRAB APPLE” ще направят всичко, за да се освободят от това, което смятат за нечисто.

 

11. ELM / БРЯСТ - внезапни чувства на неспособност

ELM е добро лекарство за чувството, че не можеш да се справиш със задачите и да управляваш своите отговорности. Това е временна фаза в живота на способни и отговорни личности, чиито работен товар е твърде голям. Те отделят твърде малко време на себе си, губят своето вътрешно доверие и самоувереност.

 

12. GENTIAN / ТИНТЯВА / ГОРЧИВКА - лесно обезкуражаване и песимизъм

Тези хора чувстват много силно съмнение във всичко и всеки. Те са много скептични и песимистични. Те лесно се депресират и обезкуражават в дадена ситуация.

 

13. GORSE / ПРИЩЕП /ЕВРОПЕЙСКИ ФАСУЛ / УЛЕКС - безнадеждност, отчаяние

Вземате GORSE в случай на крайна безнадеждност и отчаяние. За хора, които всъщност са се отказали. За да ви направят услуга, те могат да опитат някаква терапия, но всъщност не вярват, че нещо вече може да им помогне, само “чудо” може да им помогне, мислят те.

 

14. HEATHER / КАЛУНА / ПИРЕН - егоцентризъм

"Говоря, следователно съществувам". Хора, прилепващи се към всеки, които желае да слуша, за да привлекат внимание. Много добри говорители, но много лоши слушатели. Тези хора са неспособни да бъдат сами и постоянно търсят компания. Те считат себе си за много важни и преувеличават своите проблеми. Егоисти.

 

15. HOLLY / ДЖЕЛ / - ненавист, ревност, подозрителност

Лекът за мисли на завист, ревност, ненавист, силен гняв, отмъщение и подозрителност. Често тези хора са познали малко от любовта и затова са затворили сърцата си за външния свят. Те вътрешно страдат.

 

16. HONEYSUCKLE / НОКЪТ - живеене в миналото, тъгуване за миналото

За хора, които предпочитат да живеят в миналото или държат на миналото, например след загуба на партньор или приятна работа. Те считат за трудно да "преработят" това минало и да го пуснат; те не очакват добри неща от настоящето и бъдещето. Това е и добро лекарство за носталгия.

 

17. HORNBEAM / ОБИКНОВЕН ГАБЪР - умствена умора

За умствено изтощение и същевременно физическа неактивност, например: месеци учене, завършили със смущение на енергийните потоци. Тези хора имат “тежка глава” и се чувстват умствено бавни. Те мислят, че им липсва сила да преодолеят деня, но веднъж да почнат, и могат да го направят. Веднъж тези хора да се освободят от ежедневната рутина (те често са отегчени от нея) и направят нещо напълно различно, техните оплаквания изчезват.

 

18. IMPATIENS / СЛАБОНОГА / недопирка / циганче - нетърпеливост, избухливост, психическо напрежение

От името на растението става ясно, че това е лекарство за нетърпеливи хора. Те са забързани и искат всичко да бъде направено бързо и, ако не стане, те се дразнят и нервират. Те мразят губенето на време и предпочитат да работят сами – в тяхното собствено пространство.

 

19. LARCH / ЛИСТВЕНИЦА - липса на самоувереност, страх от грешки

Хората тип LARCH са убедени, че са неспособни на нещо, и дори не го опитват. Те изпитват много дълбок страх от грешка, прерастващ в липса на самоувереност или комплекс за малоценност.

 

20. MIMULUS / МИМУЛУС - всякакъв страх от известни причинители

MIMULUS помага срещу специфични страхове или фобии от известни причинители, като страх от доктор или зъболекар, страх от болка или болест, някои животни, говорене пред публика, човешки същества, и т.н. Тези хора не говорят лесно за своите страхове.

 

21. MUSTARD / ДИВ СИНАП - дълбоки чувства на депресия без особена причина

MUSTARD е за внезапни тежки чувства на депресия и безнадеждна меланхолия, която те обхваща без никаква причина. Внезапно човекът е хванат в плътен черен облак от тежка депресия и е невъзможно да избяга от него или да намери разумно обяснение за него. Всичко, което може да направи, е да чака, докато тези тежки чувства изчезнат спонтанно. Страх го е от тези неконтролируемо внезапно появяващи се и изчезващи тъмни емоционални състояния.

 

22. OAK / ДЪБ - изморен, но продължаващ да се бори

OAK е за силни, смели, предани и отговорни характери, притежаващи голямо упорство и сила на волята, които винаги се борят да направят нещо с живота си или да преодолеят болест. Въпреки че са изтощени, те никога няма да се предадат; те винаги запазват надеждите и идеалите си, и ще направят всичко възможно, за да успеят. Те се радват да помагат на другите. Ненавиждат, ако не са способни да постигнат своите очаквания или да изпълнят дълга си.

 

23. OLIVE / МАСЛИНА - пълно изтощение, вътрешна празнота

Лекарството е за пълно изтощение - както физическо, така и духовно; не са останали резерви. Това лекарство е за хора, които страдат дълго време от болест или които губят цялата си енергия при тежки или враждебни обстоятелства. Това е пълна загуба на жизненост и интерес. Те имат нужда от много сън.

 

24. PINE / БЯЛ БОР - тежко чувство на вина

За всяко упорито чувство на вина: защото сте направили грешка, защото считате себе си за неспособни, поради съществуването ви в този свят (моля те, Боже, прости ми, задето съм роден!), поради чужди действия, за които се считате отговорни, защото ви харесва секса и т.н. Тези хора често се извиняват. Те се чувстват лесно обвинени и често се само-обвиняват. Те приемат, че не заслужават доброта.

 

25. RED SCHESTNUT / ЧЕРВЕН КЕСТЕН - силно безпокойство за другите

Прекомерното безпокойство и грижи за сигурността и благосъстоянието на любимия плаче за червен кестен. Тези хора винаги се страхуват, че нещо може да се обърка с тези, за които са загрижени. Те се притесняват за чуждите проблеми.

 

26. ROCK ROSE / ОБИКНОВЕН ЖEЛТАК / ХЕЛИАНТУМ - дълбок ужас и паника

За внезапно повишаващ се дълбок ужас и паника като резултат от силно застрашаващи обстоятелства, например ураган, вулканично изригване, внезапна живото-застрашаваща болест, катастрофа, покушение. Това е дълбокият страх, който кара сърцето ти да спре и кръвта да замръзне във вените ти. Паниката те обхваща, правейки те неспособен да мислиш ясно или да действаш адекватно. Това състояние може да се получи от продължителна употреба на наркотици или тежки ужасяващи кошмари.

 

27. ROCK WATER / СКАЛНА ВОДА - строг към себе си , твърдост

ROCK WATER помага на тези, които са твърде строги към себе си като резултат от техните високи морални и етични стандарти в техния стремеж към съвършенство. Само по себе си е много добре, ако обръщаш внимание на своите идеали и здраво тяло, но: ако станеш фанатик, отричайки се от удоволствията на живота или ако идеалите ти станат твърди, тогава си стигнал твърде далеч. Освен това ще се разочароваш, ако твоите житейски принципи са твърде високи или изискващи много време.

 

28. SCLERANTUS / ЕДНОГОДИШНА ХРУЩЯЛКА - разкъсван между две възможности, две противоположни настроения или емоции

Ако не можеш да избереш между две възможности или мнения: днес А изглежда благодатно, утре Б, на следващия ден се връщаш към възможност А, и тази колебливост продължава и продължава, тогава е време да вземеш SCLERANTUS. Също така и при постоянно променящото се настроение от тъжен към щастлив може да се отбележи нуждата от SCLERANTUS. Или променящи се психически симптоми или честа смяна на енергичност и апатичност. Вътрешната нестабилност може да се прояви и като “пътна болест”.

 

29. STAR of Bethlehem/Витлеемска звезда/гарвански лук - за всички реакции на шок или травма

Много здравословно лекарство за всички резултати от шок - умствен или физически. Няма значение кога е бил шокът: преди години (или дори при раждането ти) или вчера. Когато не е преодолян психологически шок, не е разрешен енергетично, той може да се прояви в някакъв вид вътрешно вцепенение/притъпяване или във физически оплаквания, например истерични симптоми като невъзможност да вървиш-виждаш-чуваш след травмираща случка или лоши новини. Но всъщност шок може да се получи при всички видове физически болести. Често случаите на съпротивляване на терапията изискват Вителеемска звезда, понеже забравена травма/шок блокира процеса на оздравяване.

 

30. SWEET CHESTNUT / СЛАДЪК КЕСТЕН - голяма умствена депресия, не можа да понесе повече, всичко е опитано и няма надежда

SWEET CHESTNUT е за пълна депресия на хора, които мислят, че не могат да понесат повече. Границите на психологическия товар, който могат да поемат, са достигнати. Те са се борили много силно, но всичко се е провалило и сега се чувстват сякаш са притиснати до стената. Няма минало и бъдеще, само тъмно и безнадеждно настояще. Има само непоносима скръб и страдание и чувство, че всеки – дори Бог, ги е изоставил.

 

31. VERVAIN / ВЪРБИНКА - твърде много ентусиазъм

VERVAIN е за прекален ентусиазъм и отдаденост на някоя задача при хора със голяма сила на духа и строги принципи. Те са убедени, че са прави, дават всичко за реализирането на тяхната цел, искат да се борят за нея, те чувстват, че имат мисия за изпълнение. Като мисионери те се опитват да те обърнат към своята гледна точка. Те са напрегнати хора, не могат да си почиват, пренатоварват се за добрата кауза. Те са чувствителни към несправедливостта.

 

32. VINE / ЛОЗА - доминиране, тирания

Строги, изградени характери, които настояват за и имат нужда от пълно подчинение на тези около тях. Обикновено много способни, амбициозни хора с остра нужда да доминират и управляват. Те приемат тяхната гледна точка за правилна и не приемат никакво противоречие или опозиция. Строгите характери тип “VINE” могат да бъдат твърди, безсърдечни, агресивни и тиранични.

 

33. WALNUT / ОРЕХ - защита срещу външно влияние, помага са скъсване на стари връзки

Енергията на ореха ви помага да останете на своя Път по време на важни промени в живота ви. В началото на нова жизнена фаза ние сме много чувствителни и по-малко балансирани от обикновено, което ни прави по-податливи на нежелани влияния от миналото, като стари навици – начини на поведение – традиции – компании – преживени връзки – остарели мнения – мненията на други. WALNUT помага да се освободим от старите връзки и да вървим напред безпрепятствено към новото начало. Примери за такива радикални промени, които може да изискват WALNUT: промяна на професия, развод, преместване, емиграция, пубертет, бременност, спиране на пристрастяване или промяна на религия.

 

34. WATER VIOLET / ПЛАВЕШ - резервираност, поддържане на дистанция

Спокойни, независими хора, които се оттеглят в почивка и самота. Те предпочитат да решават собствените си проблеми и искат да бъдат оставени на мира. Те са толерантни хора със спокойна, елегантна характерност; те са тихите мъдри съветници зад кулисите. Ако се погрижат да загубят контакта с техния колега и имат нужда да се оттеглят напълно, то тогава е време да вземат WATER VIOLET. Те могат да се почувстват превъзходно поради своите възможности, вътрешно спокойствие и мъдрост.

 

35. WHITE CHESTNUT / ДИВ КЕСТЕН - повтарящи се неспиращи мисли

Това е добро лекарство при непрестанни разговори в главата ви, за повтарящи се отрицателни мисли, които не могат да бъдат спрени, за нежелано нахлуване на мисли и идеи, които се въртят из мозъка ви. Това е чувството да бъдеш управляван от, и затворен в своите мисли.

 

36. WILD OAT / КОЩРАВА / ОВСИГА - несигурност за жизнения път, безцелност

Това лекарство е за хора, които не могат да изберат от всички възможности, които живота им предлага. Те не знаят какво да правят, кое ги кара да се откажат, прави ги несигурни и незадоволени. Те са амбициозни, способни и искат да направят нещо важно и смислено с техния живот, но какво? Това е големият проблем. Те се местят от дейност на дейност, от работа на работа, без да намерят задоволителна задача или цел в живота си. WILD OAT е и правилното лекарство за хора, които неадекватно се опитват да се справят с твърде много неща едновременно.

 

37. WILD ROSE / ШИПКА - апатия

Пасивното примиряване в някоя ситуация изисква WILD ROSE. “Трябва да го преживееш”. ”Късно е да…” …Ако вярвате в този вид сентенции, ако апатично се отказвате, вземете WILD ROSE. Обикновено ситуацията с тези хора не е толкова безнадеждна, колкото те мислят, но те не правят опити да променят живота си към по-добро. Те се чувстват изморени и безразлични.

 

38. WILLOW / ВЪРБА - горчивина, самосъжаление

За хора, които изпитват мъка и омраза към живота, които мислят, че съдбата се отнася зле с тях, които мислят, че не заслужават това, което им се случва. Те са измъчени. Тези хора не поемат отговорност за своя живот, а приемат, че нещо лошо отвън ги наказва, тяхното положение трябва да е вина на някой друг. Характерите тип “WILLOW” чувстват горчивина, депресия и омраза. Те не могат да приемат успеха и щастието на другите.

 

Rescue Remedie СПАСИТЕЛНО ЛЕКАРСТВО - лекарство за първа помощ

Спасителното лекарство е фантастично при спешни случаи, кризи, стресови и трудни ситуации във вашия живот като смърт, катастрофа, внезапни лоши новини, час при зъболекаря, вземане на изпит. Спасителното лекарство работи против страх, шок, стрес, паника или припадъци, които придружават тези ситуации и стимулира естествения оздравителен процес. Това лекарство е комбинирано от 18. Impatiens (слабонога), 29. Star of Bethlehem (витлеемска звезд

Неактивен WhiteKnight

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 222
Re:Билките
« Отговор #69 -: Декември 29, 2009, 15:08:28 pm »
2. Смес при радиация
Полезна комбинация, създадена от д-р Обри Уестлейк за хора, изложени на радиация, включително след рентгеново въздействие с диагностични цели. Състои се от Овсига, Тинтява, Джанка, Гарвански лук, Жълтак и Лоза.
3. Смес при скръб
Това е комбинация от Гарвански лук, Тинтява, Нокът и Ядлив кестен. Можете да добавите според нуждата по 2 капки Бор, Джел, Бял конски кестен, Върба и/или друго средство, подходящо за личностните особености.
4. Смес за детоксикация от наркотици
Смесете Орех, Киселица, Лиственица и Габър и вземайте на половин час, докато състоянието се подобри, а после на два часа в продължение на 48 часа. Може да се взема и профилактично.
5. Изпитна смес
Това е алтернатива на "Спасителната смес" за преодоляване на паниката при изпити. Състои се от Лиственица, Повет и Тинтява. Може да добавите и 2 капки Мимулус, Бряст, Камшик, Желтак или Бял конски кестен, според моментната си нагласа.
6. Смес при важни промени в живота
Смесете Орех, Нокът, Мимулус и Маслина. В зависимост от естеството на промяната, могат да се добавят и други подходящи средства.

Неактивен Roswell

 • Малко Писал
 • **
 • Публикации: 291
 • They are already among us!
Re:Билките
« Отговор #70 -: Декември 29, 2009, 15:36:34 pm »
ей това разбирам под медицина,а не тъпчене с хапчета и антибиотици. ;) :P
Roswell
Извънземно е онова същество, което живее в синхрон и хармония с истинската природа на своя генетичен

Неактивен Magnolia

 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 258
Re:Билките
« Отговор #71 -: Януари 22, 2010, 15:19:57 pm »
Различните методи на приготвяне и приемане на комбинациите:


О, тези са съвсем друга "бира" и си заслужават отделна Т Е М А. :)
« Последна редакция: Януари 22, 2010, 21:38:49 pm от Magnolia »
Бъди промяната, която искаш да видиш в света!

Max

 • Гост
Re:Билките
« Отговор #72 -: Януари 22, 2010, 20:52:52 pm »
Дяволска уста. Leonurus Cardiaca L.

Едно от приложенията е понижаване на кръвното налягане.
Преди години бях направил отвара от растението на един човек и го инструктирах да я раздели на 4 части и да я изпие на равни интервали през деня.Той не ме чул, изпил я наведнъж и кръвното му налягане падна до толкова, че се наложи в бърза помощ да му вливат със ситеми глюкоза че да се вдигне на крака.
С една дума, билката е ефикасна, но внимавайте как я приемате.
Долу давам снимка и информация за растението.Не са описани всички действия.Добавям към тях "успокояване на нервната система".кликни за да увеличиш изображението

                                                   Дяволска уста
                                                   Leonurus Cardiaca L.
                                                домашна коприва, тамянка, страхливче, наметливо биле

Описание:
Дяволската уста е многогодишно тревисто растение, високо 50-120 см, с право, четириръбесто, надлъжно набраздено, кухо и покрито с власинки стъбло. Листата са на дълги държки, голи и покрити с власинки. Листата отгоре са тъмнозелени, а отдолу – светлозелени. Цветовете са разположени в прешлени по няколко в пазвите на горните листа. Чашката е фуниевидна, с 5 твърди, закривени навън зъбчета. Плодът е сух, разпадлив на 4 тристенни орехчета. Растението цъфти през втората половина на лятото.

Разпространение:
Среща се из нивите, по тревистите места и покрай дворовете в цялата страна.

Употребяема част:
Използват се надземната част на растението.
Лечебно действие и приложение: Регулира сърдечната дейност и менструацията. Разширява кръвоносните съдове, действа пикочогонно, понижава артериалното налягане, има противогърчов ефект. Това се дължи основно на леунорина.

Прилага се при:
• функционални разстройства на централната нервна система,
• при сърдечни неврози, начален стадий на хипертония,
• леки форми на базедова болест, при климактерични смущения.
• понижава артериалното наляга, поради което има благоприятен ефект при хипертония, сърдечно-съдова невроза, стенокардия, кардиосклероза, миокардиопатия, сърдечен порок, гръдна жаба
• закъсняваща и болезнена менструация
• анемия
• Народната медицина го употребява и при безплодие, малария, умствена преумора, главоболие
Билката се препоръчва като помощно средство при туберколоза, трудно уриниране, безплодие.

Външно приложение: За налагане на лапи при рани и изгаряния.

Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от билката се заливат с 400 мл вряла вода. Кисне 2 часа. Пие се по 100 мл преди ядене, 3 пъти дневно.
« Последна редакция: Януари 22, 2010, 20:53:55 pm от Raven »

Неактивен ALive

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 106
 • :::::::swwxe20a40:::::::::::::
Re:Билките
« Отговор #73 -: Януари 30, 2010, 02:20:48 am »


"Също както при лекарствата, и при билките най-важно е правилното приложение и дозировката."
http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=2156071Абсолютно вярно е това с дозировката. Обаче някои може да почнат да се правят на много "загрижени" за нашето здраве и след време да задължат хората да си взимат и билките с рецепти по подобие на химиите в аптеките.
- Обикновено плащаме ли за въздух и дъждовна вода???
Не мисля .Плащаме само в случаи ,ако няма достатачно ,нали???  
Апък, рецептите  се дават в случаи ,ако трябва да купуваме нещо .  :hi:
 
 8)
« Последна редакция: Януари 30, 2010, 02:47:49 am от ALive »

Неактивен Elen

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 78
Re:Билките
« Отговор #74 -: Юли 04, 2010, 20:28:13 pm »
Ето ви  една малка книжка

Билки и лечение
313 рецепти за 101 болести
Петър Дънов

В този сборник с рецепти ще намерите уникални методи за лечение с билки, водни компреси, мед, зеленчукови и плодове отвари и др. Всички приложени методи за лечение са взети от словото на Учителя Петър Дънов и са предадени автентично. Няма по универсална аптека от Природата – основния, неизчерпаем източник, от който черпим енергия, здраве и сили!ВЪВЕДЕНИЕ
Коя е причината за болестите? Отслаб­ването на жизнената енергия в човека, при което тя се превръща в потенциална или пасивна. Следователно лекуването на болния има предвид, превръщане на потенциалната енергия в кинетична. Това се постига чрез различни билки или действия! През май и юни в хубави слънчеви дни, сутрин рано събирайте билки. Сушете ги и после ги поставяйте в стъклени бурканчета. Запушени да постоят още малко на слънце. Ще ги съхранявате на сухо. Лечебността им, не е всякога еднаква - зависи от времето, от месеца, от деня и от часа, в който се берат. Най-добре е билките да се берат сутрин рано призори, при изгрева на слънцето. Денят не трябва да е мъглив, не трябва и да има нито едно облаче на небето, ако има дори и едно облаче, лекарството се разваля. Който не познава билките, страда. Затова казваме, че хората страдат поради своето невежество.
Истински лекар е само този, който разбира причината за всяка болест и помага на хората. Той е асистент на Природата и работи съобразно нейните закони. При лекуването на болния има три фактора, които взимат участие в оздравя­ването му: Природата, лекарят и самия болен. Природата дава на човека помощ 50%, лекарят 25% и болният 25%. Последен има думата болния. Не вземе ли участие в лекуването си, усилията на Природата и на лекаря ще пропаднат. За да бъде човек здрав, трябва да разчита на себе си и на непосредствения контакт с Природата. Ако в някои отношения самата Природа ви противодейства, тя ще ви покаже и изходен път от това положение. Създаде ли ви известна болест, същевременно ще ви покаже и пътищата, по които можете да се излекувате. Не всички болезнени състояния са болести. Например хремата, треската не са болести, но състояния за пречистване. Чрез тези състояния организмът се чисти от излишните утайки и наслоявания.
Във всеки човек има скрити сили, които трябва да се събудят. Събудите ли тези сили, положението на болния се подобрява естествено. Когато сам се лекува, човек придобива увереност в себе си, в своите сили. Можете да се излекувате, но ако отгоре, от невидимия свят светлите същества вземат участие. Билките са само проводник. Искате ли да се лекувате по природосъобразен начин, използвайте главно месеците април и май, когато природата е богата на жизнена енергия. И накрая не забравяйте, че лекуването не се състои в това, да освобождаваме хората от техните болести, но да им дадем начини, методи, да запазят своето здраве.


РЕЦЕПТИ
за конкретни заболявания

АБЦЕС
1. Вземете цъфнал бъз и си направете баня с него, на гнойното място.
2.  При гноен абцес вземете мед и брашно. Смесват се с вода и полученото се поставя на гнойното място да изсмуче гнойта.
3.  Наложете абцеса с парче хляб и го оставете да постои върху раната.
4.  Вари се царевично брашно с мляко. Полученото се налага върху гнойното място да го изсмуче.
5. Всяка сутрин да се правят слънчеви бани. След това да се нареже 1 домат, да се наложи на болното място и да се бинтова.

АЛКОХОЛИЗЪМ
Заставете човека консумиращ прекалено много спиртни питиета да изпива но 2-3 литра вода на ден. В процеса на лекуване трябва да започнете от малко количество и постепенно да увеличавате. Първия ден 1 чаша вода, втория ден - 2 чаши, третия ден - 3 чаши, после 4, 5, 6, чаши, докато стигне до 15-20 чаши на ден.

АНЕМИЯ
1.  При анемия се препоръчва, по всякакво време, да се излиза сутрин рано преди изгрев слънце за половин час, да се възприемат ранните слънчеви лъчи.
2. Анемичния да отглежда червени цветя в дома си и да ги наблюдава, да се облича в червено.
3. Да пие по една чаша червено вино на ден.
4. да се ядат червени плодеше: череши, вишни, ягоди, малини, дини и т.н.
5. Да се пие гореща вода на глътки.
6.  Всяка вечер да се измиват краката с топла вода до над коленете. Дръжте краката си във вода 4-5 мин.
7.  Препоръчват се разходки в планината придружени с дълбоко дишане. Да се задържа въздуха колкото се може повече.
8.  Лятото да се прекара на палатка на билото на Стара планина.

АПАНДИСИТ
1.  Вземете очистително - рицинова масло, да се очистят хубаво червата.
2. Направете пълен постза4дена, без храна и вода. По време на поста, ще лежите по гръб.
3. Ще налагате с топли компреси от топли трици или тухлички, мястото на сляпото черво. Дори и след поста продължавайте да ходите с топла превръзка на корема.
4.  Първия ден след поста, се захранете с картофена или спаначена супа, но без картофите и спанака, само с чорбата и никакъв хляб. На втория ден ще ядете пак картофена супа, но вече с картофите и пак без хляб. Третия ден ще хапнете вече и хляб. Можете да хапнете и меки храни: бамя, праз, картофи. Постепенно ще преминавате към обикновена храна.
5.  Налагайте болното място с млечен компрес от биволско или овче мляко, (компреса се приготвя както при гърлобол).
6. Мийте си краката с гореща вода, колкото можете да търпите. Да се измиват слабините с топла вода и тогава да се ляга за спане.
7. Да не се яде месо в продължение на 1 месец.

АСТМА
1. За тези които страдат от Астма се препоръчва да се качват по върховете. Това предизвиква дълбоко дишане.

АТЕРОСКЛЕРОЗА
1. При атеросклерозата яжте малко, проста и чиста храна. Препоръчва се варено жито и варен ориз. Също така пийте много гореща вода. Яжте орехи. За известно време, минете на суровоядство.
2. Вземете 3-4 скилидки чесън, счукайте ги и ги смесете с дървено масло, по 1 супена лъжица на ден. Можете да използвате и чеснова есенция.
3.  Всяка вечер, измивайте краката си с топла вода.
4. Никакви спиртни напитки.
5. Спокойствие, никакви тревоги.

БЕЗСЪНИЕ
1.  Против безсъние яжте чесън в малки количества.
2.  Измийте тялото си с хладка вода. След това го забършете, като го оставите леко влажно.
3. Ранно лягане.
4.  Леглото не е място за мечти. Като легнете никакво мечтание. Там сметките трябва да са на чисто.

БЕЛИ ПЕТНА ПО НОКТИТЕ
1.  Обливайте в продължение на 1 месец тялото с слънчева вода.
2.  Печете се на слънце 1 ч. или 1 и 1/2 ч., сутрин от 7:30 до 9:00. Главата ви да бъде на сянка.

БЪБРЕЦИ
За болни бъбреци яжте боб. Задължително е първата вода на боба да се изхвърля.

БУЧЕНЕ НА УШИТЕ
1. Бученето на ушите идва от кръво­обращението. Пийте по 6 чаши гореща вода на ден, по 2 чаши сутрин, 2 на обед и 2 вечер.
2.10 дена поред да се пие по 1 кафена чашка сварена дребна лайка, сутрин. След това 10 дена почивка, да не се пие и после пак 10 дена пийте. Това да се прави 3 пъти по 10 дена, общо 90 дни.

БЯЛ ДРОБ
1.  Яжте грозде, то спомага за усилване на дробовете.
2.  Болния от гръдни заболявания да яде пържен лук.
3. Ако имате слаби гърди, подложете се от 1-3 месеца на житен режим. През това време не трябва да употребявате никаква друга храна. Дъвчете житото сурово, добре изчистено и измито. Ако ви се вижда много 1 месец, направете опита за 1 седмица. Накиснете от вечерта 100 гр. жито с вода. Разделете го на три равни части - първата сдъвчете сутринта, втората на обед и третата вечерта. Вода можете да пиете колкото искате.

ВЪЗПАЛЕНИЕ НА БЪБРЕЦИТЕ
1. Пиене на много гореща вода.
2. Лека, лесно смилаема храна, за пред­почитане   растителна.   Да   се   избягват киселите, солените и лютите храни. Да се набляга повече на плодовете: ябълки, круши, варени сливи и т.н.

ВЪЗПАЛЕНИЕ НА ВЕНЦИТЕ
Да се измиват редовно венците с отвара от лайка.

ВЪЗПАЛЕНИЕ НА НОСА
Сварете малко дребна лайка. Смъркайте от отварата и измивайте носа отвътре в продължение на 10 дни, сутрин и вечер. После 10 дена почивка и пак 10 дена промивки. Едновременно лайката да се употребява и вътрешно - Пийте я топла, всяка сутрин, по 1 малка чашка, без захар. Това също 10 дена, после 10 дена почивка и пак 10 дена пиене.

ВЪЗПАЛЕНИЕ НА ОЧИТЕ
1.  Вземете сурови картофи и ги нарежете на ситни резенчета. Наложете ги върху слепоочията и ги превържете. Дръжте ги около 1 час. Вместо картофи, можете да използвате и селски квас.
2. Вечер при лягане да се покриват очите с топъл компрес.
3. Да се измиват очите с отвара от лайка.
4. Сварете сухи дренки на компот, без захар и пийте от тях докато е горещо.
5. Отрежете лозови пръчки и докато лозата сълзи, съберете лозовата вода и с нея си мийте очите.

ВЪЗПАЛЕНИЕ НА УХОТО
1. Изцедете сок от печен праз и още докато е топъл, капнете няколко капки в ухото.
2 .Налагайте ухото със селски квас.
3. Да се пече гърба от 1/2 час до 1 час и 30 мин. на слънце. Така да се направят 40 слънчеви бани.

ГАСТРИТ
1.  За гастрит първо вземете очистително-рициново масло. После ще пиете топла вода на малки глътки. След това ще пиете отвара от лайка, 3 пъти дневно, по 1 кафена чашка, преди ядене, вечер. Хубаво е да пиете житена и царевична вода. Яжте препечен хляб и обикновена картофена супа, без подправки.
2. Да се пие по 1 чаена лъжичка зехтин на гладно.
3. Сок от прясно зеле.

ГЛАВОБОЛИЕ
1.  Когато ви боли главата или очите, сложете на слепоочията си прясно приготвен топъл квас. Първо намажете мястото с малко зехтин и след това наложете кваса.  Според степента на болката можете да го държите на слепоочията си от 10 до 14 часа., и от 3 до 5 пъти седмично.
2.  Изпийте 3 чаши гореща вода на малки глътки. След това вземете очистително. Като освободите стомаха си, направете една топла баня и си легнете. В банята ще стоите малко.
3. Вземете 1 шепа ягодови листа, сложете ги да киснат във вряла вода 5 мин. Тази вода да се пие от болния.

ГНОЕН КОЛИТ
1.  Яжте в продължение на 10 дена, само боровинки, без нищо друго.
2. Правете сутрин, слънчеви бани на корема.
3. Да се правят обливни бани със слънчева вода.

ГНОЙНО ТЕЧЕНИЕ В УШИТЕ
1. Сварете малко дребна лайка. Промивайте ушите в продължение на 10 дни, сутрин и вечер. После 10 дена почивка и пак10 дена промивки.
2. Да се пече гръбнакът на слънце.

ГРЪДНА ЖАБА
1.  Пийте отвара от външните, червени листа на лука. Сутрин, обед и вечер преди лягане по 1 кафена чашка.
2. Дълбоко дишане по 6 пъти сутрин, на обед и вечер.
3.  Разходки и екскурзии по магнетични планини, като Родопите например.

ГУША
Варят се орехови листа и се пие отварата. За предпочитане са млади, пролетни орехови листа.

ГЪРБА
При болки в гърба правете си слънчеви бани. Излизайте да се печете на слънце по 2 часа, между 7 и 11 ч. След 11 ч. не стойте на слънце.

ГЪРЛОБОЛ
1. Млечен компрес. Сварете 1 литър мляко и щом се свали от огъня, изцедете в него 1 лимон, да се пресече. Ако нямате подръка лимони, вземете оцет. После, докато е още горещо, прецедете млякото през марля. Вземете гъстата, пресечена маса и я наложете както е обвита в марлята на болното място. Върху марлята поставете пластир, а върху него - вълнен плат, завит няколко пъти. Всичко това се бинтова. Тук най-важното е да се сложи пластирът и вълненият плат така, че да не влиза въздух под тях. Така, ще се запази пресеченото, горещо мляко, по-дълго време. Компресът се поставя вечерта, да стои 12 часа върху болното място. Ще го направите 3-4 дена поред, докато болката отмине.
2. Компрес от маслини. Компресът се прави по същия начин както при компреса с мляко, само, че маслините се нарязват на ситно в кърпата и тогава се увиват около врата.
3.  Вземете квас и направете от него тархана. Сложете вътре обилно черен пипер. Като ядете тарханата, пиперът ще образува голямо сгорещяване на гърлото, вследствие на което болките ще престанат. Тарханата ще я ядете топла.

ДИАБЕТ (ЗАХАРНА БОЛЕСТ)
1. Да се яде варено жито, като житото да е вряло 1 час. Да се дъвче бавно и добре. Когато житото узрее, да се вземат по 50гр. сурово жито на ден.
2. Да се свари царевица. Зърната да се ядат, а сока да се пие.
3. Да се правят слънчеви бани.
4.  Всяка вечер да се мият краката с топла вода.
5.   Никакви  захарни  храни,  никакви тлъстини. Като се яде да не се преяжда, ще ставате от масата леко гладни.
6.  Да се употребява по 100-150 гр. хляб на ден.
7.  Повече зеленчуци да се ядат: спанак, салата, пиперки, домати, моркови и т.н. Боб да не се яде. Да се набляга на киселите плодове.
8. Да се употребява тархана.
9.  Да се намалят киселините, като оцета например, но лимони може да се ядат.
10.  Мляко и млечни продукти: сирене, кашкавал и т.н., да не се употребяват. Може само по съвсем малко прясно мляко. Солено също да не се яде много.
11. Да се правят екскурзии на чист въздух, сред природата.

ДИСКОМФОРТ
Вземете си малко чиста пепел от изгорели клекове. След това я пресейте фино. Вземете малко пепел на върха на един нож и я изсипете в чаша гореща вода. След като се утаи, изпийте водата на малки глътки.

ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ
1. Вземете чесън, счукайте го и го смесете с чисто сурово дървено масло. Вземайте по 1 лъжица 3 пъти дневно.
2.  През лятото правете бани със слънчева вода.
3. Есента болния да прекарва горе, високо в планината.

ДУШЕВНО СТРАДАНИЕ
Вземете с три пръста малко цвят от пелин, сложете го в едно джезве с вода и го дръжте около 5 мин. да заври. Пийте всеки ден по 1 чашка без захар, в продължение на 10 дни.

Колкото повече разбирам хората,толкова повече ми се живее със животните

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27