Автор Тема: НАНОТЕХНОЛОГИИ - насоки на развитие и приложение, опасности и предимс  (Прочетена 37813 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен nano

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 2
С нанодиаманти борят рака
Нанодиамантите са една от големите надежди на учените в лечението на рака. И най-големите изследавателски центрове в Русия, Америка и Япония експериментират с български диамантен прах. Страната ни е единственият производител в Европа на подобни наночастици. С тяхна помощ ракът може да бъде премахнат с 18 пъти по-малко количество лекарства. Ефектът на нанодиамантите беше представени по време на форум организиран от изследователската асондация Фасуми – България.

Те са плод на чиста случайност. След един погрешно изчислен взрив, вместо търсената сплав, получили прах. Диамантен. 20 години след щастливата грешка и стотици приложения в различни технологии, диамантът е на път да превземе медицината. Заради изключителният му афинитет към раковите клетки.

Проф. Ставри Ставрев: "Нанодиамантът не реагира със здравите клетки. Те са свободни, те са отпуснати клетки и не се привличат от нанодиаманта, докато туморните клетки салакоми, те го привличат и той вкарва химиопрепаратите вътре в тях."

Така полепнали по нанодиамантите, лекарствата отиват директно в раковата клетка без да тровят останалите. Освен липсата на странични ефекти, туморът умира с минимални дози от химиопрепарата. Технологията е до толкова обещаваща, че в момента се разработва от всички най-големи в изследователския свят.

http://bnt.bg/bg/news/view/16984


Неактивен x-file

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 68
Ще маркирам най-важните резулатати, които ще донесат нанотехнологиите на хората още през този век /това са мои прогнози, базирани на гледано и прочетено оттук-оттум , но тук ще са в синтезиран вид/

1. появата на да го наречем, максимизатор - у-во увеличаващо големината на даден обект или тяло в пропорционални размери - така например една хлебарка ще може да стане голяма колкото 1 блок да речем  :o => какво следва от това оставям на вас да прецените
2. миниатюризатор - ще прави обратния процес - 1 човек ще може да го направят на мравка примерно :o /имаше едно време филми за великани и джуджета по телевизията/
3. репликатор - днес вече имаме реално действащи репликатори  :o, само че във виртуален вид -добре познатия ви процед копи & пейст - всеки 1 файл може да бъде копиран многократно и преместван в която папка си искате.
този процес трябва да се случи и в реалния физически свят, няколко неща ще са нужни обаче:
обект-ориганал , който ще се копира, след това материя/в-во/ за направата на дубликата, въпреки че предполагам ще могат да се използват всякакви атомни структури и т.н.
така както днес копираме пиратски файлове, в близко бъдеще ще копваме шевролети, перални и телевизори :lol:
4. телепортатор - май сички го знаете какво ще представлява , така че на него няма да се спирам - пътуването до другия край на планетата ще става за 1-2 сек., а прекупвачеството ще отиде в историята, ще има и други послествия но сега ме мързи да ги анализирам
5. най - големото откритие ще е , как да го наречем - универсален материализатор , у-во което буквално създава от въздуха какъвто обект си поискате /по предварително създадена матрица естествено/така ще се сбъдне хилядолетната мечта на алхимиците да направят от гум**то злато  ;D:o
за това у-во ще са нужни: отново някаква входяща материя, въздух, пръст и т.н.
подробен чертеж на желания обект
огромна компютърна мош за изчисленията и
огромна енергия за материализацията - последното ще е най проблематичното условие за този процес

Последствията от този материализатор ще са огромни и необятни, трудно ми е даже на мен към момента да ги видя в дълбочина :lol:
най-важното следствие е че промишлеността и индустрията в днешния си вид ще изчезнат и следователно икономиката като тяхна производна също ще промени фундаментално - оттук хората вече няма да работят - тяхната работа ще се извършва от роботи и  такива материализатори

може да се очаква откриване на изкуствения интелект,всичко ще стане лазерно , вечна младост  :nea: регенериране и т.н., но май горните 5 са най важните, които трябва да произлезат от нанонауката

Всичко това ще се случи , ако естествено дотогава светът оживее...

Прилагам копие интересни прогнози на Атрър Кларк:

Some of the event listed here, particularly the space missions, are already scheduled. Някои от случаите, изброени тук, особено за космически мисии, които вече са вписани. I believe all the other events could happen, although several, I hope, will not. Вярвам, всички други събития, може да се случи, въпреки че няколко, надявам се, няма. Check me for accuracy - on December 31, 2100. Проверете ме за точност - на 31 декември 2100.

2001 Cassini space probe (launched 1997) begins exploration of Saturn's moons and rings. 2001 космическа сонда Касини (стартира 1997) започва изследване на Сатурн и пръстени. Galileo probe (launched 1989) continues surveying Jupiter and its moons. Сонда "Галилео" (стартира 1989) продължава проучване на Юпитер и нейните спътници. Life beneath the ice-covered oceans of one moon, Europa, appears likely. Живот под покрити с лед океаните на един спътник, Европа, изглежда вероятно.

2002 The first commercial device producing clean, safe power by low-temperate nuclear reactions goes on the market, heralding the end of the Fossil Fuel Age. 2002 г. за първи търговски устройство производството на чиста и безопасна енергия с ниско-умерен ядрени реакции отива на пазара, възвестяван края на гориво изкопаеми епоха.

2003 The motor industry is given five years to replace all fuel-burning engines with the new energy device. 2003 автомобилната промишленост е с пет години, за да замести всички изгаряне на горивото двигатели с новото устройство на енергия. The same year, NASA's robot Mars Surveyor is launched. През същата година, робота на НАСА Марс сървейър е пуснат.

2004 First (publicly admitted) human clone. 2004 Първо (публично допуснати) човешки клонинг.

2005 First sample sent back to Earth by Mars Surveyor. 2005 Първа проба, изпратена обратно на Земята от Марс сървейър.

2006 Last coal mine closed. 2006 Последно въгледобивна мина затворени.

2008 A city in a developing country is devastated by the accidental detonation of an atomic bomb in its armoury. 2008 град в развиваща се страна е опустошен от случайна детонация на атомна бомба в своя арсенал. After a brief debate in the United Nations, all nuclear weapons are destroyed. След кратко обсъждане в Обединените нации, всички ядрени оръжия са унищожени.

2009 The first quantum generators (tapping space energy) are developed. 2009 г., първото квантови генератори (подслушване пространство енергия) са разработени. Available in portable and household units, from a few kilowatts upwards, they can produce electricity indefinitely. Предлага се в портативни и домакински единици, от няколко киловата нагоре, те могат да произвеждат електроенергия за неопределено време. Central power stations close down: the age of pylons ends. Централна централи закрие: възрастта на пилона свършва.

Electronic monitoring virtually phases out professional criminals. Електронно наблюдение почти фази професионална престъпници.

2011 Largest living animal filmed: a 76-metre octopus in the Mariana Trench. 2011-големите жилищни животните е заснет: с 76-метров октопод в Марианска падина. By coincidence, even larger creatures are then discovered when the first robot probes drill through the ice of Europa. По случайно съвпадение, дори по-големи същества са това, открити при първите сонди робот тренировка през леда на Европа.

2012 Aerospace-planes enter commercial service. 2012-Aerospace самолети влизат търговски услуги.

2013 Prince Harry becomes the first member of the British royal family to fly in space. 2013 Принц Хари става първият член на британското кралско семейство да лети в космоса.

2014 Construction of Hilton Orbiter Hotel begins by converting the giant shuttle tanks previously allowed to fall back to Earth. 2014 Изграждане на хотел "Хилтън Орбитър започва с преобразуване на гигантски резервоари до преди позволено да падне обратно до Земята.

2015 An inevitable by-product of the quantum generator is complete control of matter at the atomic level. 2015 неизбежен страничен продукт на квантовия генератор е пълен контрол на материята на атомно ниво. Within a few years, because they are more useful, lead and copper cost twice as much as gold. В рамките на няколко години, тъй като те са по-полезни, олово и мед цена два пъти, колкото златото.

2016 Existing currencies are abolished. 2016 съществуващи валути са отменени. The "mega-watt-hour" becomes the universal unit of exchange. В "мега-ват-часа" се превръща в универсална единица за размяна.

2017 On his hundred birthday, December 16, Sir Arthur C. Clarke is one of the first guests in the Hilton Orbiter. 2017 г. сто си рожден ден, 16 декември сър Артър Кларк е един от първите гости в "Хилтън" Орбита.

2019 A major meteor impact occurs on the north polar ice cap. 2019 голямо влияние метеор настъпва на северната полярна ледена покривка. The resulting tsunamis cause considerable damage along the coasts of Greeland and Canada. В резултат на цунами причини значителни щети по крайбрежията на Greeland и Канада. The long-discussed "Project Spaceguard," to identify and deflect potentially dangerous comets or asteroids, is finally activated. В дългосрочен обсъдени "Проект Spaceguard," за да се идентифицират и отклони потенциално опасни астероиди и комети, най-накрая е активирана.

2020 Artificial Intelligence reaches human level. 2020 Изкуствен интелект достигне човешко ниво. From now on there are two intelligent species on Earth. От сега нататък има две интелигентни видове на Земята.

2021 The first humans land on Mars. 2021 Първата земя хора на Марс.

2023 Dinosaur facsimiles are cloned from computer-generated DNA. 2023 Динозавър факсимилета са клонирани от компютърно генерирани ДНК.

2024 Infrared signals are detected coming from the centre of the Galaxy, obviously the product of a technologically advanced civilisation. 2024 инфрачервени сигнали са открити, идващи от центъра на Галактиката, очевидно продукт на технологично напреднала цивилизация. All attempts to decipher them fail. Всички опити да ги разчете се провалят.

2025 Neurological research finally leads to an understanding of all the senses, and direct input becomes possible, bypassing ears, eyes, skin, etc. The result is the metal "Braincap." 2025 неврологични изследвания в крайна сметка води до разбиране на всички сетива, както и пряк принос става възможно, заобикаляйки ушите, очите, кожата и т.н. Резултатът е метал "Braincap." Anyone wearing this close-fitting helmet can enter a whole universe of experience, real or imaginary. Всеки, който носи тази впит каска може да влезе в цялата вселена на опит, реален или измислен.

The Braincap is a boon to doctors, who can now experience their patients' symptoms (suitable attenuated). В Braincap е от голяма полза за лекарите, които сега могат да се появят симптоми на пациентите си (подходящ атенюирани). It also revolutionises the legal profession, as deliberate lying is now impossible. Той също така revolutionises на юридическата професия, като умишлено, разположена сега е невъзможно.

2040 The "Universal Replicator," based on nanotechnology, is perfected: any object, however complex, can be created - given the necessary raw materials. 2040 "универсална ГБ," на базата на нанотехнологиите, е съвършена: произволен обект, обаче комплекс, може да се създаде - като се има необходимите суровини и материали. Diamonds or gourmet meals can, literally, be made from dirt. Диаманти или гурме ястия може, буквално, да се правят от кал.

As a result, agriculture and industry are phased out - along with work. В резултат, селското стопанство и индустрията са премахнати - заедно с работата. There is an explosion in the arts, entertainment and education. Има една експлозия в областта на изкуството, развлеченията и образованието. Hunter-gathere societies are deliberately recreated, with huge areas of the planet allowed to revert to their natural state. Хънтър-gathere общества са умишлено пресъздадени, с огромни райони на планетата позволено да се върне към естественото си състояние.

2045 The totally self-contained mobile home (envisaged almost a century ago by Buckminster Fuller) is perfected. 2045 Напълно самостоятелно мобилни дома (предвижда почти един век назад от Бъкминстър Фулър) е съвършена. Any additional carbon needed from food synthesis is obtained by extracting carbon dioxide from the atmosphere. Всякакви допълнителни въглеродните емисии от храна синтез е получен чрез извличане на въглероден двуокис от атмосферата.

2050 Bored in this era, millions decide to use cryonic suspension to emigrate into the future in search of adventure. 2050 скучаят в тази епоха, милиони да реши да използва cryonic окачване да емигрират в бъдеще в търсене на приключения.

2057 On October 4, the centenary of Sputnik 1, the dawn of the space age is celebrated by humans on Earth, the Moon, Mars, Europa, Ganymede and Titan, and in orbit around Venus, Neptune and Pluto. 2057 На 4 октомври, на стогодишнината на Спутник-1, от зората на космическата възраст се чества от хората на Земята, Луната, Марс, Европа, Ганимед и Титан, и в орбита около Венера, Нептун и Плутон.

2061 Halley's Comet returns - first landing by humans, And the sensational discovery of both dormant and active life forms vindicates Wickramasinghe and Hoyle's century-old hypothesis that life exists through space. Халеевата комета 2061 върне - на първо място за кацане на хора, както и на сензационно откритие на пасивни и активни vindicates форми на живот Wickramasinghe и век Хойл's-старите хипотеза, че животът съществува в пространството.

2090 Burning of fossil fuels is resumed to replace carbon dioxide "mined" from the air and to try to postpone the next Ice Age by promoting global warming. 2090 изгарянето на изкопаеми горива е възобновено на мястото на въглероден двуокис "добива" от въздуха и да се опита да отложи следващото Ледников чрез насърчаване на глобалното затопляне.

2095 The development of a "Space Drive" - a propulsion system reacting against the structure of space-time - makes the rocket obsolete and permits velocities close to that of light. 2095 за развитие на "карам пространство" - една задвижващата система реагира срещу структурата на пространство-време - прави ракетата остарели и позволява скорости, близка до тази на светлината. Human explorers set off to nearby star systems. Човека изследователи тръгна към близките звездни системи.

2100 History begins... 2100 Историята започва ...
 

Неактивен Roswell

 • Малко Писал
 • **
 • Публикации: 291
 • They are already among us!
Здравейте на когото му е интересна темата ето информация http://www.jongohpark.pe.kr/data/treatise/vol.6_Feature_Articles_Jongoh_Park_37_en.pdf , а за тези които не разбират добре английски ще я преведа на български доброволно и ще я кача в следващите дни.
« Последна редакция: Декември 06, 2009, 13:57:09 pm от Roswell »
Извънземно е онова същество, което живее в синхрон и хармония с истинската природа на своя генетичен

Неактивен Радостин

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 24
 • Въображението е по-важно от знанието.!!!
какво мислите за наноботите :? :blum2:
Темпът на развитие на съвременните технологии поне още един век няма да позволи появата на роботи, подобни на тези в "Изкуствен интелект". "Ние просто тотално не разбираме какъв невероятен програмист е Майката Природа", казва специалистът по роботика в университета "Брандейс" Джордан Полак. За човек процесът на отваряне на очи, оглеждане и разбиране къде се намира не е голям проблем. Да се накара робот да направи това е монументална задача. А вече напълно в границите на фантастиката е появата на безсмъртни свръхсъщества в резултат на сливането на човешкото и роботното. Но и тя дори се приема сериозно от някои научни светила като изобретателя Рей Кързуейл и Бил Джой, шеф на научния отдел на "Сън Майкросистемс". За Кързуейл, автор на футуристични трудове за машинния интелект, хората са само на няколко десетилетия от изработването на роботи като тези в "Изкуствен интелект" - машини, които могат да поискат граждански права. "До 30 години ще имаме машини, които възпроизвеждат целия спектър на човешкия интелект", казва Кързуейл, чийто изобретения включват софтуер за разпознаване на глас и музикален синтезатор. С напредъка на науката - пълното сканиране и вече честата намеса във функционирането на човешкия мозък - скоро ще е напълно възможна появата на компютър, който надвишава човешките възможности. Сложете един от тези компютърни мозъци в хуманоиден робот и ще получите роботи по-умни от хората - роботи, способни да преследват собствени цели и приоритети. Със сливането на хората и машините, андроидите ще са способни на пълноценни човешки емоции и така ще стане без значение дали са направени от въглеродна материя като хората или от силикон, казва Кързуейл. Той предрича, че микроскопичните роботи или "наноботите" могат да се разполагат в човешките мозъци, за да подпомагат развиването и разширяването на човешкия интелект. А според всички специалисти, когато човешките емоции като любовта бъдат репликирани от машините - те ще са станали хора. В "Изкуствен интелект" роботното момче Дейвид изпитва нежелана любов към човешкия си собственик, който иска "истинско дете". За Кързуейл такъв случай е израз на принадлежност към човешкото. "Той не е биологичен, но трябва да се смята за истински човек, ако може да изразява най-дълбоките емоции, на които хората са способни. Той трябва да се смята за част от човешката цивилизация."
бинокъл Comet 10-70x70

Неактивен %00

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 129
  • organic SEO
По темата за ИИ - всеки който развива изкуствения интелект пропуска развитието на естествения си, това е мнението ми от достатъчно богат опит с хора, развиващи ИИ.
По темата с нанороботите - по времето, в което плъзнат, бъдете готови имунната ви система да ги разпознава ;)
╟╩╦═╬╧╩╦═╬╧Оrgаnic SEO NinJah╩╦═╬╧╩╦═╬╧╩╦═╬╧╩╦═╬╧╩╦═╬╧╩╦═╬╧╩

Неактивен bojinkata

 • Доста Писал
 • ****
 • Публикации: 1 135
Новата неизвестна болест във Виетнам за кратко време е убила 21 души и има още заразени стотици. Симптомите са на моргелонс -  обриви по ръцете и краката, поразяване на вътрешните органи и смърт. Самите лекари предполагат, че се дължи на тежки метали или плесени и слаба имунна система, дължаща се на недохранване.   http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2012/05/120514_rn_vietnam_disease.shtml
Ако и там пръскат - ясно.

Неактивен БМ-21

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 40
Болестта не  е нова, но все още е неизвестна. От години  я има и в Европа и в САЩ.Израстват по тялото, като косми от неизвестна материя.Досега не е индетефицирана.Като  една от причините се смята употребата наГМО от животни и после от хората.В България  недохранване че има и то яко има,ама във Виетнам да има недохранване е съмнително.Че по икономическо развитие са къде ,къде преди нас.Тя Монголия преди нас ,камо ли Виетнам.

Неактивен dhdido

 • Четящ
 • *
 • Публикации: 150
Нанотехнологии, chem trails, HAARP, управление на урагани, земетресения - всички тези неща са свързани.
Много балансиран филм (без последните 2 - 3 минути), обясняващ връзката:
« Последна редакция: Януари 05, 2013, 20:46:26 pm от dhdido »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27