Форум за конспирации, уфология и мистика.

Духовно => Езотерика => Темата е започната от: Fiery в Юни 18, 2007, 03:55:43 am

Титла: Телепатия
Публикувано от: Fiery в Юни 18, 2007, 03:55:43 am
Телепатията и други подобни способности могат да бъдат разбрани едва след като по-добре се осмисли природата на силите, еманациите, излъчванията и енергийните потоци.
Трябва да се разбере също, че едва след като съответните центрове започнат съзнателно да бъдат използвани, ще бъде възможно да се  постигнат плодотворни резултати.
 Например, ако емоционалният човек, използващ предимно центъра на слънчевия сплит, се опита да осъществи връзка с умствен тип човек, това ще породи единствено объркване. Двете страни използват различни центрове. Те са чувствителни спрямо едни типове сила и са невъзприемчиви спрямо други. Някои хора, макар да са умствено поляризирани и следователно чувствителни към сходни вибрации, правят опит да осъществят телепатична връзка, когато една от страните е в емоционално напрежение, поради което е нечувствителна, или когато едната страна е прекалено заета с определен ментален проблем и е обградена със стена от мисъл-форми, което я прави недостъпна за впечатления. От казаното можете да се убедите, че непривързаността е необходимо качество и условие за успех в телепатичната работа.
 Проблемът, който се получава при  обучаващи се в телепатична чувствителност, се дължи на две неща:
Първо, кое от вашите три тела е най-активно; това показва къде субективно живеете през по-голямата част от времето.
Второ, кой от центровете ви е най-действен и чрез кой център най-лесно се приспособявате към съвременните условия на живот. Има се предвид следното: къде най-вече е фокусирана жизнената ви енергия и къде максимално се проявява вашата сетивна енергия.
Разбирането на този факт ще ви даде възможност да работите по-добре и да експериментирате интелигентно. Затова наблюдавайте себе си внимателно, но без личен елемент, ориентирайте се за причините и следствията при получаваните резултати, тъй като само така ще натрупате необходимите знания.
 Третият тип телепатична работа е от душа към душа. Това е най-висшият възможен за човечеството тип телепатична работа, онази форма на общуване, чиято заслуга са всички вдъхновени писания, притежаващи действителна сила- световните Писания, просветлените речи, вдъхновените оратори и езикът на символизма. Тя е възможна само когато е налице интегрирана личност, способна да се фокусира в съзнанието на душата. В същото време умът и мозъкът трябва да поддържат съвършена връзка и изравняване.
Моята цел е да осветля още повече науката за общуването, чието начало е положено от осезанието и което се развива чрез звука, символите, думите и изреченията, езиците, писането, изкуството и т. н., за да достигне етапа на висшите символи, вибрационния контакт, телепатията, вдъхновението и просветлението.
Работата на телепатичните комуникатори е една от най-важните в настъпващата нова епоха и ще е полезно да се добие известна представа за нейното значение и техниките й. Ще резюмирам накратко изложеното по-горе с констатацията, че у индивидите:
1. Телепатичното общуване се осъществява между тяхната:
а) Душа и ум.
б) Душа, ум и мозък.
Това засяга вътрешното им индивидуално развитие.
2. Телепатичното общуване между индивидите се осъществява:
а) Между две души.
б) Между два ума.
в) Между два слънчеви сплита (следователно, чисто емоционално).
г) Между всичките три аспекта едновременно (в случаите на много напреднали хора).

3. Телепатично общуване се осъществява и между:
а) Учителя и Неговите ученици или ученик.
б) Учителя (и Неговата група) и групата или групите на сензитивите и стремящите се на физически план.
в) Субективните и обективните групи.
г)  Окултната Йерархия и групите от ученици на физически план.
д)  Йерархията и Новата Група Световни Служители, за да въздейства на човечеството и да бъде приближено то към целта.

Това засяга новата наука за груповото телепатично общуване, чието най-низше проявление представлява добре познатата стадна или масова телепатия. Инстинктивната телепатия се проявява при полета на птиците, когато те действат като единно цяло, или животинската телепатия, която тайнствено насочва придвижването на стадата от животни и е в основата на бързото предаване  на информация у първобитните раси и неразвитите народи. Всичко това са примери за низше проявление на вътрешната духовна реалност. Междинен етап на инстинктивната активност, основаващ се главно върху реакциите на слънчевия сплит, може да бъде наблюдаван в съвременната масова психология и общественото мнение. Както ви е известно, те се отличават с емоционалност, неразумност, астралност и непостоянност на изказа. Общественото мнение търпи чести промени, с тенденция да се измества от т. нар. „интелигентно обществено мнение", но засега това става бавно. То включва активност на гърления център и центъра аджна. Следователно имаме:
1. Инстинктивна телепатия.
2. Ментална телепатия.
3. Интуитивна телепатия.

Напомням ви от самото начало, че чувствителността към мислите на Учителя, чувствителността към света на идеите и чувствителността към интуитивни впечатления са все форми на телепатична чувствителност. При всяко обмисляне на тази тема трябва да се вземат под внимание следните три главни фактора:
1. Иницииращият агент. Целенасочено използвам тази дума, защото способността да се работи телепатично и като иницииращ агент, и като получател, е тясно свързана с посвещението и представлява един от признаците, че човек е готов за този процес.
2. Получателят на онова, което му се изпраща на „крилете на мисълта".
3.  Средството, чрез което се предават мисли, идеи, желания, впечатления, т. е. някаква форма на знание.
Това е най-простото представяне на основните механизми на процеса и показва най-елементарното разбиране на мисълта, често срещана в Бхагавад Гита и завоалирана с думи, които на Запад превеждаме като: Знаещ, Поле на Знанието и Узнаващ. Вероятно често са ви казвали, че всяка свещена книга, като например Бхагавад Гита, има различни тълкувания в зависимост от еволюционната точка на читателя или на търсещия истината.
Титла: Re: ТЕЛЕПАТИЯ
Публикувано от: Fiery в Юни 18, 2007, 04:06:38 am
                                   
       
    ТРИТЕ ТИПА ТЕЛЕПАТИЯ

Нека сега да обсъдим подробно изброените по-горе три типа телепатия: инстинктивната, менталната и интуитивната телепатия. Те пораждат различни видове активност и настройват (ако използваме тази позната дума) към различни равнища на свързване.
1. Инстинктивната телепатия се основава на енергийните импулси, излъчвани от едно етерно тяло и пораждащи впечатление у друго. Свързващата среда, както вече видяхме, е етерната субстанция на всички тела, която по необходимост е единна с етерната субстанция на планетата. Областта около слънчевия сплит (макар и не в непосредствена връзка с този център, който представлява инструмент, различен от всички останали инструменти или центрове) е чувствителна към въздействието на етерната енергия, тъй като тази област в етерното тяло е пряко „свързана" с астралното или чувственото тяло. Близо до слънчевия сплит (до далака) се намира и онзи център, който е канал за постъпването на праната в човешкия механизъм. Инстинктивният отклик на етерния контакт е бил средство за общуване в Лемурийската епоха и до голяма степен е заменял мисленето и речта. Преди всичко той е засягал двата типа впечатления, свързани съответно с инстинкта за самосъхранение и с този за себевъзпроизводство. Висшата форма на тази инстинктивна телепатия се е запазила и до днес в често употребявания израз „Имам чувството, че..." и други подобни фрази. Те са по-скоро астрални и действат чрез астралната субстанция, използвайки областта на слънчевия сплит като чувствителна повърхност за оказване на въздействие и за приемане на впечатления.
Тук трябва да изясним нещо, над което си заслужава да размислите. Астралната (не етерната) чувствителност или „телепатията чрез чувстване" по същество е атлантски метод за общуване, който в крайна сметка е задействал използването на самия център на слънчевия сплит като приемащ агент. Излъчващият агент (ако мога да използвам подобен израз) обаче е действал чрез цялата област на диафрагмата. В тази част на човешкия проводник при необходимост сякаш възниквало струпване на сили или изходящи вълни от енергия. Относително обширното място, чрез което е била изпращана информацията, действало като голям общ разпределител. Областта обаче, която е получавала впечатлението, е била по-локализирана и е включвала само слънчевия сплит. Причината за това се крие във факта, че през Атлантската епоха човешкото същество все още не било способно да мисли по начина, по който ние разбираме мисленето. Цялата долна част на тялото, в трудно разбираем за нас смисъл, е била предназначена за чувстване; единственото мисловно усилие на предаващия е било да произнесе името на получаващия, плюс наименованието или понятието за идеята, която се съобщавала. Тази зародишна мисъл е долитала до своята цел и могъщият „чувстващ" апарат на слънчевия сплит я е приемал, силно привличайки към себе си (като магнит) „чувственото впечатление" и по този начин се е приближавал към изпращащия. Именно такъв процес протича, когато например майката „чувства", че някаква опасност заплашва нейното дете или че нещо се случва с него. По този начин, чрез инстинктивната любов, тя е способна да изпрати понякога най-категорично предупреждение. При получателя е включен в действие слънчевият сплит, а при изпращача - областта около диафрагмата.
2. В нашата арийската раса инстинктивната телепатична работа все още е основна проява на тази духовна възможност, с тенденция обаче за постепенно нарастване ролята на менталната телепатия. В този преходен период е изключително трудно да се определят или разграничат въвлечените в нея специфични области, тъй като слънчевият сплит все още е извънредно активен. Това, което сега наблюдаваме, е смес между инстинктивна телепатия и наченки на ментална телепатия, която обаче се проявява много рядко и единствено у образованите съсловия. За масите основно средство за контакт си остава инстинктивната телепатия. При менталната телепатия е въвлечен главно гърленият център; понякога е налице незначителна сърдечна активност, но винаги има и реакция на слънчевия сплит. Оттук и нашият проблем. Често изпращащият излъчва съобщението през гърления център, а получаващият все още използва слънчевия си сплит. Това се среща най-често и бих искал да го запомните. Изпращането на съобщението може да включва гърления център, което при ученика често се случва, но получателят вероятно използва центъра на слънчевия сплит. Гърленият център е най-вече център или средство за цялата творческа работа. В крайна сметка обаче сърцето и гърлото трябва да бъдат използвани в синтез. По-рано посочих причината за това с думите: „Единствено от сърдечния център могат действително да струят онези енергийни линии, които свързват и съединяват. Именно по тази причина препоръчах определени медитации, които активизират сърдечния център (между лопатките), свързвайки го с центъра в главата чрез неговото (на сърдечния център), висше съответствие, намиращо се в теменния център (хилядрлистния лотос). Този сърдечен център, когато е адекватно излъчващ и магнетичен, свързва учениците както помежду им, така и с целия свят. Той поражда също и онова телепатично взаимодействие, към което трябва да се стремим и което творчески е толкова полезно за духовната Йерархия, но при условие че бъде установено в група, в която учениците са дали обет  за служене на човечеството. Тогава на тях може да се разчита."
3. Интуитивната телепатия  е един от резултатите на истинската медитация. Областите, които в случая се активизират, са главата и гърлото, а трите центъра, които се задействат при този процес, са центърът в главата, който е възприемчив към впечатления от висши източници, и центърът аджна, който е приемник на идеалистични интуитивни впечатления; след това центърът аджна може да „излъчи" приетото и разпознато, използвайки гърления център както за творческо формулиране на мисълта, така и като фактор, който въплъщава доловената или интуитивно възприета идея.
Следователно съществува очевидна необходимост от по-добро познаване на активността на центровате, подробно изложени в индуистката философия. От друга страна, докато в една или друга степен не се постигне действително разбиране за ролята на жизненото тяло като предавател и приемник на чувства, мисли и идеи, няма да бъде постигнат значителен напредък в правилното разбиране на методите за комуникация.
Съществува интересна аналогия между трите метода на телепатична работа, трите техники за постигането им и трите главни начина за комуникация на Земята:
ж.п. връзки, станции морски връзки, поши въздушни връзки, летища
телеграф
телефон
радио
Инстинктивна телепатия Ментална телепатия Интуитивна телепатия
Това, което се случва с човешкото съзнание, винаги се екстернализира или намира своята аналогия на физически план; същото се отнася и за развитата чувствителност към впечатления.
Друг начин, по който можем да разгледаме целия предмет за отклика между излъчващите и  приемащите области на съзнанието, е като изброим етапите на този процес. Засега голяма част ще трябва да остане на теория и само малка част ще може да бъде осъществена на практика. Но нека все пак изброя общите сведения за различните форми на телепатична работа:
1. Телепатична работа от слънчев сплит към слънчев сплит.
На нея вече се спирахме. Тя е тясно свързана с чувстването, като слабо или изобщо не засяга мисълта; при нея се задействат емоциите (страх, омраза, отвращение, любов, желание и много други чисто астрални реакции). Осъществява се инстинктивно под диафрагмата.
2. Телепатична работа от ум към ум. Тя започва да става възможна и на нея са способни много повече индивиди, отколкото се предполага. Хората днес не знаят откъде идват различните умствени впечатления, което значително усложнява живота им и изостря умствените проблеми на много от тях.
3. Телепатична работа от сърце към сърце. Този тип впечатления представлява сублимация на „чувствения" отклик, регистриран в слънчевия сплит на едно по-предишно стъпало от еволюционната стълбица. Той засяга единствено груповите впечатления и е основа на състоянието, за което се споменава в Библията по отношение на най-великия Сензитив, когото човечеството някога е раждало -Христос. Там Той е представен като „човек на скръбта, опознал тъгата", но това състояние не включва никаква лична тъга или скръб. То просто е съзнание за тъгата на света и за тежката скръб, която изпитва борещото се човечество. „Съпричастността с Христовото страдание" представлява реакция на ученика към това състояние на света и е израз на истинското „разбито сърце", което все още се среща много рядко. Обикновено под разбито сърце буквално се разбира разстроен център на слънчевия сплит, предизвикващ пълен срив на онова, което окултно се нарича „център на чувстването" и впоследствие - рухване на нервната система. Това  всъщност се случва поради неспособността за справяне с условията като душа.
4. Телепатична работа от душа към душа. За човечеството това е най-висшият възможен тип работа. Когато човек като душа започне да откликва на другите души и техните въздействия и впечатления, той бързо се подготвя за процесите, които водят към посвещение.
Съществуват още две групи телепатични възможности, с които бих искал да ви запозная. Тези възможности се проявяват само когато четирите гореспоменати групи на телепатично впечатление започнат да стават съзнателна част от опита на ученика.
5.  Телепатична работа между душа и ум. Чрез тази техника „умът устойчиво се удържа в светлина", след което той става осведомен за същината на съзнанието на душата, вродената същност или това, което е част от груповия живот на душата на нейното собствено равнище, когато тя е в телепатична комуникация с другите души, за което вече споменахме в четвърта точка. Това е истинският смисъл на интуитивната телепатия. Чрез този метод на комуникация умът на ученика се насища с нови духовни идеи, той става осведомен за великия План, пробужда се неговата интуиция. Тук трябва да се има предвид нещо, което често се забравя: приливът на нови идеи от будхичните равнища, който пробужда интуитивния аспект на ученика, свидетелства за това, че неговата душа започва съзнателно и категорично да се интегрира с Духовната Триада и все по-малко се отъждествява с нисшето отражение - личността. Тази умствена чувствителност и връзката между душата и ума задълго остават в относително зачатъчно състояние на ментален план. Онова, което се долавя, остава твърде неясно и абстрактно за формулиране. В случая става дума за етапа на мистичното видение и мистичното разгръщане.
6. Телепатична работа между душата, ума и мозъка. На този етап умът все още остава получател на впечатления от душата, но на свой ред се превръща в „предаващ агент", или комуникатор. Получените от душата впечатления и интуитивните проблясъци, регистрирани като идващи от Духовната Триада чрез душата, сега се формулират в мисли; неясните идеи и неизразимите досега видения вече могат да бъдат облечени във форма и изпратени като въплътени мисъл-форми към мозъка на ученика. По този начин с течение на времето и в резултат на техническа тренировка ученикът може да достигне до ума и мозъка на другите ученици. Това е изключително интересен етап. Той е едно от значимите възнаграждения за правилната медитация и носи голяма действителна отговорност.


Телепатията и етерния проводник
А. Бейли
Титла: Re: ТЕЛЕПАТИЯ
Публикувано от: Fiery в Юни 18, 2007, 05:57:04 am

ТРИ ТИПА ЗАДЕЙСТВАНА ЕНЕРГИЯ

 Tелепатичната работа е свързана с трите типа енергии, които се проявяват като сили, притежаващи способността да мотивират:
1. Силата на любовта с нейното негативно качество, което:
а) Привлича необходимия материал, с който да облече предаваната идея, мисъл или възглед; тя също е притегателен агент, който получателят използва. Затова както предаващият, така и получаващият работят с един и същ агент, но предаващият използва енергията на любовта на голямото цяло, докато получаващият съсредоточава върху предаващия енергията на любовта, присъща за неговата собствена природа. Ако това е така, става ясно, защо наблягам на необходимостта от любов и липса на критично отношение.
б)  Ражда качеството свързаност, което обединява предаващия и получаващия и осигурява свързаността на това, което се предава.
Оттук става очевидно, че едва сега може да се очаква по-широко и по-всеобщо проявление на процесите на телепатия в днешния свят, тъй като едва сега принципът на любовта започва действително да въздейства в голям мащаб върху света. Любовта към кауза, партия или идея става все по-широко явление, което в началните етапи предизвиква големи видими разцепления, които така добре познаваме и от които в наши дни толкова страдаме, но в крайна сметка този принцип ще осигури господството на любовта, която ще запълни разривите и ще породи обединението между хората. Любовта (не сантименталността) е ключът към успешната телепатична работа. Затова изразявайте любов помежду си със свеж ентусиазъм и преданост; стремете се да изразявате тази любов по всевъзможни начини - на физически план, на емоционалните равнища и чрез правилно мислене. Нека любовта на душата да струи през всички вас като възраждаща сила.
2. Силата на ума. Тази просветляваща енергия „осветява пътя" на идеята или формата, която трябва да бъде предадена и получена. Не забравяйте, че светлината е фина субстанция. Върху лъча от светлина може да се материализира енергията на ума. Това е едно от най-важните твърдения, направени по отношение на науката за телепатията.
В това отношение успехът зависи от изравняването на телата на предаващия и получаващия. Необходимо е двустранното отношение на контакт да е формирано от линията на менталната енергия и от тази на мозъчната електрическа енергия. Магнетичната сила на любовта трябва да привлича вниманието, да предизвиква изравняване и да осигурява връзка и разбиране, но това съвсем не е всичко, което е нужно . Необходими са също така умствено развитие и умствен контрол.
Тази форма на телепатия не е функция на животинската душа, какъвто е случаят с контактите чрез слънчевия сплит и отклика на съобщенията при емоционално поляризираните мъже и жени. Тази телепатична връзка и този отклик са характеристика на човешката душа, работеща от ум към ум и от мозък към мозък. Буквално, това е състояние на съзнанието, характерно за интегрирания умствен човек, което му позволява да осъзнава и обхваща умственото състояние и мисловните процеси на друг човек.
3. Енергията на праната или етерната сила на жизненото тяло. Тази енергия в резултат от волевия акт и под натиска на магнетичната сила на любовта откликва или е възприемчива към споменатите по-горе двойствени енергии. Идеята, мисъл-формата или умственото впечатление, които трябва да бъдат регистрирани в мозъчното съзнание на получателя, проправят път в праничните флуиди и по този начин контролират тяхната активност (която е толкова безспирна, колкото е и формоизграждащата склонност на читта) така, че мозъкът става отзивчив двояко:
а)  Той става пасивен под въздействието на трите типа енергии, обединени и слети в единен силов поток.
б) Той става активно отзивчив към идеи, впечатления, мисъл-форми, символи, думи и т. н., които попадат в областта на съзнателната му активност.
Ще се опитам за целите на практическата простота да съкратя горепосочената информация, като покажа как тези три типа енергии могат да бъдат използвани в практическата работа:
1. Енергията на любовта може да бъде използвана по следните три начина:
а) Чрез изпращане на любов (не сантименталност) по време на предаването или приемането.
б) Чрез задействане на вродената способност на любовта да привлича материята или субстанцията и по този начин, в окултен смисъл, да „облича" това, което изпращате.
в) Чрез изпращане на „облечената" идея, впечатление и т. н. с потока на любовта, който вашият брат - бдителен, възприемчив и очакващ - привлича към себе си с помощта на неговата съзнателната любов към вас.
2. Умствената енергия може да бъде използвана, като се стремите да се поляризирате на менталните равнища на съзнанието. С конкретен акт на волята издигате съзнанието си на ментален план и го удържате там. Това действие е отражение на по-нисш план, в съзнанието на мозъка, на способността на ума да поддържа себе си в светлина. Успехът на цялата телепатична работа, която извършвате като група или като индивиди, зависи от вашата способност умствено и „устойчиво да поддържате себе си в светлина". Различното е, че сега вие правите това за целите на планираната работа и се опитвате да поддържате ума устойчиво в светлината на групата или в светлината един на друг и не толкова в светлината на вашата собствена душа.
3.  Чрез съзнателно организирано използване на енергията на етерния център аджна и понякога на центъра в главата - при получаване, и чрез енергията на гърления център - при изпращане. Тази телепатична работа активизира етерната сила, но съзнателно я подчинява на силата на другите две енергии. Ще забележите, че това практически включва способността на ученика да извършва трите действия едновременно. Необходимо е да размислите по-задълбочено върху този факт и върху необходимостта от активно изпращане на енергии  в случай, че предавате, или от активна възприемчивост, ако приемате.
Бих искал да подчертая, че успешната телепатична работа зависи от следните фактори:
Първо, от липсата на прегради между получаващия и предаващия. Такива препятствия могат да бъдат отсъствието на любов или съчувствие, както и критицизмът и недоверието.
Второ, че предаващият се старае преди всичко да изразява яснотата на своя символ, дума или мисъл, а не се занимава с получателя. Достатъчен е един бегъл поглед към него, мигновено изпращане на любов и разбиране, за да се установи връзката, след което трябва да се обърне внимание върху яснотата на символа.
Трето, нека получаващият мисли за предаващия с любов и привързаност в рамките на минута-две. След това нека забрави за личността. Енергийната нишка, която свързва получаващия и предаващия, вече е установена и съществува. Тогава забравете за нея.
Четвърто, нека получателят работи с безпристрастност. Повечето получатели са така загрижени за правилното приемане, че тяхната напрегнатост осуетява собствените им усилия. Непреднамереността, нагласата „каквото стане" и съсредоточеното внимание, насочено към вътрешната „способност за изобразяване", ще дадат подобри резултати от яростното, решително желание и усилието да се види символа и да се осъществи контакт с ума на изпращащия.
Мозъкът трябва да регистрира отражението на съдържанието на ума. Ако лъч светлина бъде срещнат от сила, излъчвана от ума на получаващия или от силно излъчвана мисъл-форма, той може и да не достигне ума. Опитният предаващ обаче успява да преодолее това препятствие. Ще стане ясно, че много от затрудненията се дължат на излъчени мисъл-форми, от наплива на неправилно регулирана  умствена енергия или от излъчвания на мозъка, а всичко това обезсмисля усилията. Затова от голяма полза са спокойствието, уравновесената мисъл и култивирането на онова безстрастие, което не иска нищо за отделния „аз" и няма настойчиви желания.
Огромна е необходимостта от чувствителни приемници. Тренирайте. Забравете за себе си и своите дребни дела - толкова маловажни и незначителни в сравнение с големите проблеми на настоящето. Вслушвайте се внимателно за гласове, които долитат от света на духовното Битие, и се обичайте непоколебимо и предано.
Титла: Re: ТЕЛЕПАТИЯ
Публикувано от: Alien в Юни 18, 2007, 22:19:40 pm
Пуснали са един филм на тази тема с бг превод 5th Dimension Secrets Of The Supernatural-Telepathy

Резюме

ТЕЛЕПАТИЯ


         Накратко телепатията може да се определи като канал за връзка между два ума без посредничеството на известните пет сетива. Според материалната наука ако хората нямат непосредствен контакт помежду си, то не са възможни никакви връзки. Окултистите обаче знаят, че съществуват и други сетива извън известните на науката. Петте сетива имат съответни астрални двойници, чрез които в астралната област човек може да вижда, чува, вкусва, мирише, и дори да осезава без употребата на физическите органи. Нещо повече - той притежава шесто чувство, което може да приема мисли от други умове на големи разстояния. Петте астрални чувства са съответни астрални части на петте физически - те функционират в астралната област така, както физическите във физическата област. Шестото или телепатичното чувство също има физически орган и съответен астрален двойник. Физическият орган на телепатията е също тъй осезаем, както и носът, ушите, устата. Вдълбано в мозъка, близо до средата на черепа, почти право над върха на гръбначния стълб се намира малко тяло с червено - лилаво или лилаво - син цвят, конусообразно, поставено върху основата на третия отдел на мозъка през церебела. Това е маса от нервни клетки и т.нар. "мозъчен пясък". Познато е на западната биология и физическата наука го нарича "Конусообразно тяло", но учените не знаят функцията, целта и употребата на този орган в мозъка. В някои учебници се отбелязва фактът, че този орган е по-голям у децата и по-развит у жените, а това е забележително явление.
         Йогите и много други окултисти от дълбоки векове знаят, че това конусообразно тяло е органът на телепатията. Чрез него мозъкът приема трептения от мисли, изпратени от други мозъци. Не е необходимо за този орган да има специално отверстие, както имат ухото и носът например. Трептенията на мислите преминават през физическите тела. Когато някой мисли, той произвежда трептения, с по-малка или по-голяма интензивност в обкръжаващия етер, който, подобно на светлинните вълни, се разпространява в различни посоки. Тези трептения, достигайки телепатичния орган, възбуждат мисли в мозъка на получателя. В зависимост от обстоятелствата тези мисли могат да преминат в областта на съзнанието или да останат в инстинктивния ум. Следователно:
Телепатията е получаване, съзнателно или не, на трептения или мисли от дадено лице, изпратени, съзнателно или не, от ума на друго лице. Мисловните вълни се различават по своята интензивност и сила. Целенасоченото получаване или изпращане, или съсредоточаването от страна на двамата увеличава силата на връзката, както и точността, и яснотата на получаваните мисли.

Филма е научно-популярен с БГ субтитри.

Титла: Re: ТЕЛЕПАТИЯ
Публикувано от: Fiery в Юни 18, 2007, 22:28:59 pm
 Благодаря , Alien! :-*
Титла: Re: ТЕЛЕПАТИЯ
Публикувано от: H. в Юни 18, 2007, 23:03:31 pm
Пуснали са един филм на тази тема с бг превод 5th Dimension Secrets Of The Supernatural-Telepathy

Резюме

ТЕЛЕПАТИЯ


         Накратко телепатията може да се определи като канал за връзка между два ума без посредничеството на известните пет сетива. Според материалната наука ако хората нямат непосредствен контакт помежду си, то не са възможни никакви връзки. Окултистите обаче знаят, че съществуват и други сетива извън известните на науката. Петте сетива имат съответни астрални двойници, чрез които в астралната област човек може да вижда, чува, вкусва, мирише, и дори да осезава без употребата на физическите органи. Нещо повече - той притежава шесто чувство, което може да приема мисли от други умове на големи разстояния. Петте астрални чувства са съответни астрални части на петте физически - те функционират в астралната област така, както физическите във физическата област. Шестото или телепатичното чувство също има физически орган и съответен астрален двойник. Физическият орган на телепатията е също тъй осезаем, както и носът, ушите, устата. Вдълбано в мозъка, близо до средата на черепа, почти право над върха на гръбначния стълб се намира малко тяло с червено - лилаво или лилаво - син цвят, конусообразно, поставено върху основата на третия отдел на мозъка през церебела. Това е маса от нервни клетки и т.нар. "мозъчен пясък". Познато е на западната биология и физическата наука го нарича "Конусообразно тяло", но учените не знаят функцията, целта и употребата на този орган в мозъка. В някои учебници се отбелязва фактът, че този орган е по-голям у децата и по-развит у жените, а това е забележително явление.
         Йогите и много други окултисти от дълбоки векове знаят, че това конусообразно тяло е органът на телепатията. Чрез него мозъкът приема трептения от мисли, изпратени от други мозъци. Не е необходимо за този орган да има специално отверстие, както имат ухото и носът например. Трептенията на мислите преминават през физическите тела. Когато някой мисли, той произвежда трептения, с по-малка или по-голяма интензивност в обкръжаващия етер, който, подобно на светлинните вълни, се разпространява в различни посоки. Тези трептения, достигайки телепатичния орган, възбуждат мисли в мозъка на получателя. В зависимост от обстоятелствата тези мисли могат да преминат в областта на съзнанието или да останат в инстинктивния ум. Следователно:
Телепатията е получаване, съзнателно или не, на трептения или мисли от дадено лице, изпратени, съзнателно или не, от ума на друго лице. Мисловните вълни се различават по своята интензивност и сила. Целенасоченото получаване или изпращане, или съсредоточаването от страна на двамата увеличава силата на връзката, както и точността, и яснотата на получаваните мисли.

Филма е научно-популярен с БГ субтитри.


Откъде може да се изтегли?
Титла: Re: Телепатия
Публикувано от: H. в Юни 18, 2007, 23:06:00 pm
А книгата, от която са откъсите е невероятно добра, търсех си я доста време и на следващият ден я пуснаха електронна в спиралата :P

Препоръчвам я, хубаво е да си я имате в оригинал :D
Титла: Re: Телепатия
Публикувано от: Rokambol в Юни 19, 2007, 01:02:24 am
Откъде може да се изтегли?

   6 филма от поредицата 5th Dimension - Secrets Of The Supernatural , единият от които е за телепатията има на адрес http://kolibka.com/2.html (http://kolibka.com/2.html).
Титла: Re: Телепатия
Публикувано от: H. в Юни 19, 2007, 01:39:30 am
Откъде може да се изтегли?

   6 филма от поредицата 5th Dimension - Secrets Of The Supernatural , единият от които е за телепатията има на адрес http://kolibka.com/2.html (http://kolibka.com/2.html).

Благодаря! :D
Титла: Re: Телепатия
Публикувано от: Fiery в Юни 19, 2007, 04:09:38 am
Ако някой открие нещо по торентите, бих се радвала да сподели. :) Колибка не се отваря  от чужбина  :(
Титла: Re: Телепатия
Публикувано от: NTT в Юни 19, 2007, 04:34:04 am
Доста добре написано, а как се казва книгата!? Прикачих и един материал за практически упражнения. Сигурен съм, че някои го имат но все пак.


офф: Може да се тегли  от колибка и от чужбина http://proxy.animes-bg.com/ (прокси сървър вътре пишете kolibka.com)
Титла: Re: Телепатия
Публикувано от: Fiery в Юни 19, 2007, 04:49:36 am
Книгата може да се свали  от връзката по- долу:

Телепатията и етерния проводник
А. Бейли
(http://www.spiralata.net/kn_bul/alis_telepatia.zip)

Цитат
офф: Може да се тегли  от колибка и от чужбина http://proxy.animes-bg.com/ (прокси сървър вътре пишете kolibka.com)

Благодаря! :)

Титла: Re: Телепатия
Публикувано от: Gil-Galadh в Юни 21, 2007, 01:55:12 am
Вейдъре,да ти кажа дали е някаква дарба или нещо,което всеки може да развие е спорно,аз лично съм защитник на втората теза,макар и идеите ми да са по-далеч от писанията горе
Титла: Re: Телепатия
Публикувано от: Fanta в Юли 21, 2007, 11:12:43 am
Аз мисля че ако един човек може значи всички могат. Ние сме от един вид... Но при някои става много бавно а други дори не се опитват. А без да се опитваме няма да успеем. Ако човек наистина иска да осъществи телепатия той трябва непрекъснато да търси начин независимо колко е трудно. Рано или късно ще успее ако постоянно се опитва. Аз до скоро не съм мислил да се занимавам сериозно с това , но вече търся различни начини. Знам че ще успея може би след 50 или 60 години, но ще успея. Времето не трябва да е пречка за хората, които искат.
Титла: Re: Телепатия
Публикувано от: veselqk-U в Юли 22, 2007, 08:13:28 am
Бях чел една книжка на една американка,която била живяла 3 месеца с австралийски аборигени.Те и бяха демонстрирали телепатия по време на лов на едно кенгуро,и онези и казаха,че съвременните хора сме изгубили тази способност заради факта,че сме се научили да лъжем.Казали са го съвсем простичко,като хора които знаят.
Титла: Re: Телепатия
Публикувано от: l_z в Юли 23, 2007, 11:22:33 am
Бях чел една книжка на една американка,която била живяла 3 месеца с австралийски аборигени.Те и бяха демонстрирали телепатия по време на лов на едно кенгуро,и онези и казаха,че съвременните хора сме изгубили тази способност заради факта,че сме се научили да лъжем.Казали са го съвсем простичко,като хора които знаят.

По-точно - не можем да общуваме телепатично, защото имаме какво да крием!!!

http://www.xnetbg.com/www/site/smf/index.php?PHPSESSID=ba801e4f7f531cdcc21056e4c1b68425&action=dlattach;topic=3431.0;attach=6986
Титла: Re: Телепатия
Публикувано от: Trandev в Октомври 22, 2007, 13:55:55 pm
Тимен Тимев: Мистичните философски учения намират научни потвърждения
Материус Розенкройцер - човекът, станал известен с този псевдоним се завърна за кратко от САЩ и даде интервю за e-vestnik

7 Октомври 2007

Светослава Банчева 

Д-р Тимен Тимев е психиатър и философ. Освен това е цигулар, поет и драматург. От 10 години живеев САЩ. Преподавал е в различни европейски университети и в САЩ история на философията, психоанализа, философия на музиката, творческо писане. През 90-те години на миналия век става много известен в България с книгите си „Бунтът на бездарниците”, „Антифауст”, „История на лингвистичното лицемерие” и др., написани под псевдонима Материус Розенкройцер. Освен на научни трудове е автор и на стихосбирки и пиеси. В момента работи в Институт по интегрална естетика в Сан Франциско, Калифорния.

- Вие бяхте основният опонент на английския учен от Оксфорд Ян Шнуп, когато наскоро в София той отрече телепатията. Какво ви дава основание да вярвате, че съществува телепатия?

- Когато един човек се впечатлява от друг, това вече е телепатия. Ако аз харесвам една жена, нейната психика навлиза в моята психика, а моята психика навлиза в нейната. Това днес започва да се доказва и от науката. Ние искаме да бъдем вдъхновени, а вдъхновението е телепатия. Тоест, телепатията е много по-широко явление, отколкото си мислим. Тя има различни проявления като обич, влюбване, откровение, навлизане в други измерения на съзнанието, които всички имат телепатоподобна природа.
Да дадем пример с Моцарт, който ще ни доведе и до телепатията. Моцарт чува в един единствен миг, само в една секунда цяла симфония, която трае 37 минути. В един величествен вертикал, в един акорд, всички ноти, които след това ще се появят една след друга като мелодия, той ги чува изведнъж, едновременно. Значи той в едно друго време, което тече перпендикулярно на нашето последователно време, в един тотален акорд, чува цяла симфония, а след това я написва и тя звучи в продължение на 37 секунди. Това е големият композитор.
Това друго течение на времето известният американски физик Стивън Хокинг нарича imaginary time. То се движи перпендикулярно на нашето време, в което живеят телата ни.
Моцарт чува цялата симфония в една секунда, защото той се е изместил в това време на мигновението, което тече перпендикулярно. В това време всеки миг трябва да си го представим като един безкрайно дълъг коридор, който тече перпендикулярно и насича всеки път това време, което е последователно и в което ние живеем.
Защо остаряваме – защото не успяваме да влезем вътре в миговете, а скачаме от миг до миг. Лятото беше при нас и то ни приканваше: „влез в мен”. Според модерната физика лятото не отминава, а ние отминаваме от лятото към есента.

- Какво общо има това с телепатията?

- Когато се вдъхновяваме или се влюбваме, ние започваме да си обменяме душите. Аз съм психиатър. Наблюденията ми над себе си и над моите болни доказаха, че никой индивид няма сам достъп до собственото си съзнание, а между моето съзнание и моето безсъзнателно стои преграда. Между вашето съзнание и вашето безсъзнателно също стои преграда. Нашето безсъзнателно непрекъснато се крие от съзнанието ни, защото съзнанието ни е изградено от цензори, от забрани, от социални интеракции.
Ние като деца сме израснали манипулирани и жигосвани от обществото, от табута, тотеми и прочие. Така че нашето безсъзнателно непрекъснато бяга от съзнанието ни. Автентичната комуникация между индивидите, когато търсим истински приятел, любим или другар, е с цел да намерим в другия свое психическо огледало. Психическо огледало ще имам в лицето на този човек, който успее по-добре от мен да проектира моето безсъзнателно в своето съзнание, а неговото безсъзнателно да се проектира и да се актуализира чрез моето съзнание. Аз мога да вербализирам вашето безсъзнателно и импулси по-добре от вас самата. Тоест, ние взаимодействаме на кръст и това взаимодействие се случва по телепатия.

- При взаимодействието ни чрез сетивата посредник е окото, ухото и т. н. Кой е посредник при взаимодействието ни чрез телепатия?

- Предполага се, че има нещо като психическа обвивка около земята, наречена ноосфера, един психически плик около земята, както има баросфера, стратосфера, атмосфера. Какво представлява ноосферата? Аз имам своя индивидуална емоция, индивидуален интелект, памет. Вие имате същото, както човекът отсреща и всички милиарди хора. Всички ние, хората, се взимаме в един егоистичен план, вертикално – аз съм си аз, вие сте тук, той е там, вие си имате вашите емоции и всеки по същия начин, но ако направим един всеобщ перпендикулярен на нашата вертикалност срез - между моя интелект, вашия интелект и този на другите, между моята емоция, вашата емоция и всички емоции на хората, между моята памет и вашата памет и т. н., оказва се, че всички наши памети, емоции, интелекти и фантазии са свързани помежду си в една обективна несъзнателна психика.
Днес квантовата физика, която разви хипотезата, че може би в основата на вселената стои една обективна психоподобна плазма, ни навежда на мисълта, че щом частиците, от които е изградена нашата психика, са идентични или аналогични, от едно и също онтологично ниво с частиците, от които е изграден ултрамикроскопският свят, то тогава значи имаме една всеобща обективна чувствителност, енергетична психоподобна плазма, която чувства цялата вселена по един телепатичен начин, понеже тя е изградена еднородно, от един и същи субстанции, които се чувстват взаимно посредством взаимодействието чрез симетрия, мимезис или взаимно спомняне.

- Какви видове телепатия има според вас?

- Класически пример за телепатично поведение е субективната телепатия на прозявката, на влюбването, на обменянето на душите, на моменталната симпатия един към друг, на близнаците, когато ние субективно психически имитираме. Това е също и теорията на мимезиса, на актьорството, на превъплъщението. Един актьор, за да се превъплъти истински в ролята на Хамлет или на Офелия, трябва да измести психиката си и да я превърне в друга психика. Превръщането на една субстанция в друга обикновено не може да се реализира чрез пренасянето на частици, това е род телепатия.
Освен субективни примери на телепатичното взаимодействие, има и обективни примери. Това е примерът с експеримента на Айнщайн-Подолски-Розен. Айнщайн, който цял живот е бил срещу квантовата механика, всъщност е сред нейните основатели. Той постоянно се е ужасявал и удивлявал от нейните мистерии, защото е искал светът да бъде по-рационален. Негово е прочутото изречение, че „Бог не играе на зарове”, тоест – светът не е основан на случайността. А именно случайността, вероятността и всевъзможната природа на света са свързани с телепатичното въздействие.
Експериментът Айнщайн-Подолски-Розен говори за това, че ако вземем две частици – два фотона или два електрона, и ги изолираме, така че те да попаднат в директно взаимодействие, а след това ги разделим на безкрайно далечно разстояние, наблюдаваме следното - когато едната частица завърти своя спин (ъгловия си момент) в една посока - например на ляво, другата частица, независимо колко далече се намира, със скорост, по-голяма от скоростта на светлината, мигновено повтаря същото завъртане.
Когато едната частица промени поведението си, другата частица веднага повтаря. Това е обективен пример за телепатично въздействие. Така трябва да си обясняваме прозявката, вдъхновенията, влюбванията и прочие.

- Значи телепатията протича мигновено, а не с известно забавяне във времето?
Снимка: e-vestnik

- Принципът на телепатията е принцип на едновременното взаимодействие. В един и същ миг две различни тела или частици взаимно имитират поведенията си. Телепатичното взаимодействие може да дефинираме като взаимодействие по аналогия.
В ултра-микроскопския свят се въвежда отново един принцип, който Айнщайн разруши в макроскопския свят – това е принципът на едновременността.
В макроскопския класически свят, в който живеят нашите тела, субектът не взаимодейства с обекта. В ултрамикроскопската физика тази преграда пада и субектът започва да взаимодейства с обекта.
Когато в ултра-микроскопския свят моят ум, моята психика и моите сетива, особено съзнанието, се насочи към елементарното събитие на ултрамикросвета, към вълновата функция, то я променя. Защото частиците и вълните, от които е изградена нашата психика и вълните, от които е изграден ултра-микроскопският свят, са идентични, те са едни и същи.
Елементарното събитие на квантовата механика е вълновата функция. Главната аксиома в квантовата физика гласи, че вълновата функция съществува дотогава, докато не бъде наблюдаема. Бъде ли наблюдаема (или аз, чрез моите сетива, ако я наблюдавам или мисля за нея, по някакъв начин й въздействам), тя веднага колабира, разрушава се, защото вълновата функция означава набора от всички възможни състояния на квантовото събитие.
В момента на неговото наблюдение, то от всевъзможно става едновъзможно и се превръща в микроскопски свят, който ние виждаме на екрана като частица. Защото нашият ум, нашата психика или нашето око взаимодейства с квантовия обект, макар и чрез прибора. Вълновата функция е такава, докато не се намеси нашата психика в нея. Щом се намесим, настъпва т.нар. редукция на вълновата функция и тя вече не е вълнова функция, а се трансформира в перцепторна функция, във функция на сетивата, които изграждат нашия макроскопски свят.

Нашият макроскопски свят е изграден от разрушаването на квантовия свят, който е всевероятностен, всевъзможен, многоопределен, мултисемантичен и противоречив, тоест - напълно ненормален спрямо нашия свят. Той трябва да стане едновъзможностен, едновероятностен, едноопределен и еднологичен, за да стане макроскопски и да се появи като материя.
Тази материя е изградена от нашите перцепции – това доказват още Кант и Бъркли. Съществува това, което бъде възприемано. Но ние възприемаме това, което сме разрушили от вълновата функция. И какво се получава – нашата психика, нашите сетива винаги взаимодействат с квантовия обект, променят го и го разрушават, за да стане той от многовероятностен едновероятностен. Това е принципът на неопределеността на Хайзенберг и това е принципът на намесата на ума в квантовия свят.

- Защо умът не си взаимодейства по телепатия с предметите, които виждаме, а само с други умовете?

- Защото субстанцията, от която е изграден нашият ум е толкова ултра-микроскопична, че не може да въздейства или въздейства невидимо на тази макроскопска маса. Но субстанцията, от която е изградена микроскопската квантова материя и субстанцията, от която е изградена нашата психика, са едни и същи, и те си взаимодействат, и стават от едно и също ниво. Това е знаменитата редукция на вълновата функция и днес всички се опитват да разрешат нейния парадокс.

Парадоксът на Уигнер, физик и нобелов лауреат, беше следният – щом вълновата функция съществува, докато не бъде наблюдаема, а когато я наблюдаваме, ние я превръщаме в перцепторна функция, значи, в момента, аз, за да ви виждам, с моите наблюдения, с моята психика, с моя ум, с цялото си присъствие, непрекъснато преобразувам всички ваши вълнови функции, разрушавам ги и вас, от всевъзможна, ви правя едновъзможна. Но за да можем ние двамата с вас да се преобразуваме, е нужно нас някой преди това да ни е погледнал. Той пък от своя страна, също за да съществува реално, е трябвало да бъде видян от някой друг. Така се стига до нуждата от една безкрайна верига от субекти, всеки от които трябва да е бил съзерцаван от някой предхождащ – и тук големите физици стигат до извода, че е нужно да има едно световно съзнание, което да наблюдава всички нас.

- Как телепатията се обяснява от квантовата механика?


- Телепатията се обяснява с квантовата механика благодарение на това, че аналогично устроените частици имат аналогично поведение и те си взаимодействат не чрез предаване на сигнали и на частици, а чрез взаимно уподобяване, чрез мимезис, чрез подражание. Те моментално, със скорост, по-голяма от скоростта на светлината, подражават една на друга. Аналогичната структура води до аналогично поведение, а аналогичното поведение води до аналогично взаимоусещане.
Взаимодействието посредством предаване на частици изисква време и сигнали, а взаимодействието чрез аналогия, което е взаимодействие чрез хармония, чрез симетрия, не изисква предаване на сигнали и частици и оттам – не се нуждае от време. Паметта е частен случай на симетрия.
Имаме онтологична памет, биологична (ДНК), физична, химична, психологическа. Когато всички дървета са изградени по един и същ начин, всички атоми са изградени по един и същ начин, те са просто самоумножение на един единствен атом, на едно единствено дърво.
Самоумножението е начин на симетрия. Паметта е частен случай на симетрия. Значи взаимодействието чрез симетрия е взаимодействие чрез памет. Взаимодействието чрез памет е взаимодействие чрез телепатия. Аналогичната структура води до аналогично поведение. Навсякъде, където природата установи симетрия, ние трябва да виждаме зародиш на памет.
От друга страна, цялата вселена е изградена от водородни атоми. Цялата вселена е изградена от една звезда, самоумножена по себе си милиарди пъти, един водороден атом, умножен по себе си трилион пъти и т.н. Следователно много е логично и елементарно да обясняваме телепатията чрез взаимното усещане на аналогично изградените структури, които са само симетрично самоумножение на една и съща структура. Затова и имат едно и също поведение.
На тази база може да стигнем до извода, че съществува такава взаимна оплетеност на нещата в света, че когато една пеперуда размаха крилца някъде, това се чувства от цялата вселена по някакъв невидим начин, но ако се сумират тези въздействия, ще се разрази буря. Имаше дори подобен филм – „Ефектът на пеперудата”. Така че тези неща са взаимно свързани.
Освен водещите аксиоми в квантовата механика за нелокалността и за всевъзможността, другата важна аксиома е за взаимната преплетеност и обвързаност – че всичко е свързано с всичко и всяко се намира във всяко. Това са старите разбирания на мистицизма. Значи се получава така, че съвременната квантова наука е нещо като квантова мистика. Старите мистични философски учения започват да намират научни потвърждения.

Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: ---------- в Февруари 05, 2008, 11:27:13 am
Ако истината е една (тя не може да бъде друга) и всички се стремят честно към нея (рано или късно те го правят), неизбежно ще достигнат до едно и също нещо - до Истината...
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: oider в Февруари 11, 2008, 13:40:21 pm
       Това, което днес е само хипотеза утре ще бъде реалност за всички! Телепатията съществува по моето скромно мнение 110%! Ще ми бъде интересно да споделят мнения тук във форума  хора, които имат опит с телепатията. Аз имам виждане по доста от тези въпроси. Наскоро ми попадна една книга, на която не и помня заглавието точно, но бе нещо от сорта- Да общуваш със сърцето. Не съм я чел само хвърлих един поглед и там пишеше, че хората преди милиони години са общували със сърцата си и не е било нужна за тях употребата на устата. Това ме навежда на мислета, че след като сме се развили през хилиади години и сме стигнали до общуване чрез думи явно то словото е по- висша форма на общуване. Защо да напрягаме мозъците, сърцата и душите си за да разменим импулси като може просто да си отворим устата- много по- просто. Именно в простата се крие красотата. Можете ли да си представите колко е измурително да общуваш чрез телепатия. Та ако преди милиони години сме разменяли мисли без слово то това е било по времето когато сме били нещо подобно на маймуните. Това за мен е достатъчно доказателство, че животните общуват именно по този по-първичен начин- чрез телепатия. Затова кучето разбира, че 5 мин. преди се е върнал господаря му идва към къщи. Примерите са безброй. За мен телепатията със сигурност съществува, но се питам защо се стремим към нея когато имаме словото, когато сме достигнлали по- висша форма в нашето развитие?
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: ---------- в Февруари 12, 2008, 14:24:14 pm
В написаното от теб, oider, има известно заблуждение. То е, че развитието на хората се движи непременно от по-примитивно - към по-усъвършенствано; от човекоподобни маймуни - към технотизирани хора. Това е дълбока лъжа и нейното преодоляване е ступор пред вратите на телепатията. Не е по-просто да отвориш устата си и да изречеш думи, които на всичкото отгоре са неистинни. Много по-лесно е да излъчиш сърдечен импулс и той да бъде възприет като онова, което кучето усеща, когато господарят му се приближава към дома. Това е много по-лесно и естествено общуване, което е и много по-пълноценно, истинно... Защото думите са изкуствени творения на човешкия ум, които се поддържат само върху една измислица и върху многогодишните усилия на всеки от нас да се научи да си служи с тях... За сърдечността обучение по граматика, логика и наука не е необходимо. Всъщност, точно линейното обучение, което на други места наричаме индоктринация, малко по малко изстръгва у младия човек неговата сърдечна чувствителност и го превръща малко или много, в интелектуално-алгоритмичен биоробот. Това е много по-нисше състояние от състоянието на "маймуните", които чувстват и излъчват със сърцата си.
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: Psyla в Февруари 24, 2008, 14:28:13 pm
на мен ми се е случвало доста често да си помисля нещо без да го вербализирам и най добрия ми приятел да отговаря сякаш ме е чул с ущите си :) яко е и мислим да го развиваме. според мен нещата стават доста по лесно ако има човек който е свързан с твоето общосъзнателно поле.
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: Tangrata_ в Февруари 27, 2008, 15:35:09 pm
и на мен ми се е случвало много пъти и то не само с най добрите ми приятели, а и с познати, които са около мен в момента.

Понякога се улавям свъзан и с момичета, които съм обикнал.
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: Psyla в Февруари 27, 2008, 21:51:55 pm
Разбрах нещо, което може да ни помага. Когато следиш мислите си става малко по лесно. Трябва да чистим мислите си и тогава ще разбираме кои са наши и кои не, защото когато си мислиш, че мислиш за нещо то може да не е твоя мисъл, а да си я прехванал от някои. В началото е доста трудно, но малко по малко може и да стане.
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: ---------- в Март 01, 2008, 12:21:22 pm
Дисциплинираното мислене е едно от първите условия, наистина!
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: Psyla в Март 01, 2008, 12:57:06 pm
Така е защото скоро пострадах не ОТ своите негативни мисъл форми.
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: optimus7 в Март 01, 2008, 15:25:57 pm
Аз защо ли си мисля , че преди сме били много по добре . И ако сме били телепатично свързани , то това си е представлявало една хармония по между ни , бес напрежение и притеснения дори не само по между ни , а и с цялата планета , с цялата вселена . Приемайки членоразделната реч сме отхвърлили нещо далеч по ценно . Както казахте в темата , в свят на телепатия не би имало място за лъжата , нищо скрито покрито и задкулисно   :)
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: Psyla в Март 02, 2008, 16:14:02 pm
Това е пътят ни. Когато се научим все повече да използваме телепатията и другите си способности ще израстваме като цивилизация и според мен все по често го правим:). Във филма "Тайните на водата" учените прокарват идеята, че щом водата може да си взаимодейства навсякаде, а нашите тела са изградени предимно от вода, това ни дава възможност да комуникираме помежду си. Ние сме капки от океана, но и самия океан:).
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: stiver в Март 02, 2008, 16:37:23 pm
А защо искате да имате телепатични способности?
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: ---------- в Март 02, 2008, 19:45:43 pm
Защото тогава ще мога да излъчвам към теб такива удивителни кътчета от своето съзнание, които не мога да опиша в нито един роман, евентуално надиплен с тракане по клавиатурата до посиняване, ако бях велик писател... И не само заради това ;)
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: stiver в Март 02, 2008, 23:11:32 pm
Защото тогава ще мога да излъчвам към теб такива удивителни кътчета от своето съзнание, които не мога да опиша в нито един роман, евентуално надиплен с тракане по клавиатурата до посиняване, ако бях велик писател... И не само заради това ;)

Искаш да кажеш, че ще изсипеш една добра порция лууш в моето психично пространство? Надявам се поне да е екологично чист :)
Май е време вече някой да отвори една тема за психическата самозащита.
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: ---------- в Март 03, 2008, 12:56:22 pm
Никакъв лууш не смятам да ти изсипвам :) Просто смятам да отворя някои сектори на моя съзнателен сървър и от тях да можеш да четеш телепатично, подобно на начитна, по който четеш в internet, само че не с букви и цифри, а с цялостни съзнателни конструкти...
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: Psyla в Март 03, 2008, 13:42:35 pm
:) телепатията ще ни помогне да комуникираме на по горно ниво, нещата които не можем да изречем с думи ще бъдат видими и разпознаваеми чрез телепатията, ще общуваме като такива каквито сме, а не чрез недомлъвки и т.н. Телепатията е едно от нещата, които ще бъдем в бъдеще, бъдеще по-светло от сегашното, бъдещето на истината:)
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: stiver в Март 03, 2008, 20:27:47 pm
Всичко това е много красиво и аз искрено се надявам едн ден да бъде така. Но хората и сега притежават телепатични способности, когато говорят с по-развити съзнания или с божествата в които вярват. Правим го ежедневно и подсъзнателно. правим го с любимите си хора, с животните, растенията, с майката земя. С кого още го правим? Също и с тези, които не обичаме - завиждаме, съдим, жалим и т.н. Ние, инкарнираните хора никога не сме губили тази способност дори и в общуванията помежду си, но го правим на друго, по-високо ниво, там където се намира истинската ни същност. Мисля, че въпросът е не дали ние имаме тези способности, а дали не сме се отказали доброволно когато сме се раждали тук. Причината да изгубим телепатията едва ли е в нашата "зверска деградирала душа", което е твърде прибързана присъда за създания направени по Божий образ и подобие. Причината трябва да се търси по-скоро във въпроса какво се стремим да постигнем, когато идвайки тук, в тази реалност, се лишаваме от телепатията и други примамливи лакомства от "горната земя". Защо сме приели да се усамотим в себе си? Да наистина, може би това е бъдещето за нас, но, така, както описвате бъдещето, ние ще бъдем толкова съвършенни, че вече няма да имаме нужда да идваме тук. Ние просто ще престанем да се прераждаме на земята. И още нещо. Има една приказка в библията за Вавилонската кула. там се разказва за това, как някога всички хора на земята говорели един език (телепатия?). Но когато Бог видял, че те са се устремили по своята кула към "небесата" ги разпръснал, като направил така, че всички да говорят различни езици. Не мисля, че Бог е имал намерение да наказва хората. Мисля, че само им е дал един добър съвет. Бих искала да знам какъв именно е бил съвета му. Дали няма да стигнем до небесата като вървим не нагоре от където идваме, а надолу - към себе си. Като се вгледаме направо в дъното на душите си (своите, не чуждите), разберем своите собствени мотивации за постъпките си за да можем накрая да простим сами на себе си. Дали затова не сме избрали усамотението за душата си?  :)
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: SMSI-H в Март 03, 2008, 21:46:00 pm
   Еврика!
...да можем накрая да простим сами на себе си. Дали затова не сме избрали усамотението за душата си?  :)
   Навсякъде се казва да се научим да прощаваме ва всичко около нас, но кой ще ни прости НА НАС ТАКА, КАКТО ЩЕ СИ ПРОСТИМ САМИТЕ НИЕ? stiver, мисълта ти е направо гениална!
   Но все пак мисля, че с възвръщането на телепатията няма да прекъснем кармата си и ще продължим да се прераждаме. Завръщането на телепатията не означала прекъсване на кармата, нали? И истинското съвършенство, истинския СВРЪХЧОВЕК /може би така както го е разбирал Ницше, щото той страшно се е доближил до идеала/ не се ли състои от огромно множество нови и непознати СЕГА способности /освен телепатията/, които също не е задължително да прекъснат кармата. КАРМАТА МОЖЕ ДА СЕ ПРЕКЪСНЕ СПОРЕД ЖЕЛАНИЕТО НА ИНДИВИДА! Някои духовни учители от Изток решават след достигане на просветление да продължат да се прераждат на Земята с цел да улеснят просветлението на останалото население.
   И отново си прав, като казваш, че сме тук заради усамотението /който успее да го достигне след дълъг път на духовен опит и медитация/! НО УСАМОТЕНИЕ; КОЕТО ЩЕ РЕЧЕ, ЧЕ ЦЕЛТА Е УСАМОТЕНИЕ И ЕДИНЕНИЕ С ЕДИНСТВЕНОТО И БЕЗКРАЙНОТО. Важното е да се отива все по-навътре и навътре, ДОКАТО СЕ ПОЛУЧИ ЕДИНЕНИЕ С БЕЗКРАЙНОТО, ЗАЩОТО ТОЧКАТА И БЕЗКРАЙНОТО СА ТЪЖДЕСТВЕНИ. Важното е да се превърнем в точка!
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: ---------- в Март 04, 2008, 17:51:37 pm
... и точката да изчезне,
да остане само белият лист!
И листът да изчезне...

Телепатията няма пряко отношение към кармичната зависимост. Телепатията е просто една естествена възможност на съществата, която по една или друга причина е била "заглушена" за хората и скоро това предстои да се прекрати.
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: Psyla в Март 04, 2008, 21:28:44 pm
Някой ден ще се научим точно като Бабаджи да живеем вечно на земята и малко по малко доста хора поемат по този път.
И аз съм съгласен, че кармата не е пряко свързана с телепатията, последната просто е едно от стъпълцата ни по еволюционната стълба. Първо телепатия после телекинеза, психометрия и тн.
А дали случката с кулата не е целяла да ни отдели от това да сме заедно, разделяй и владей, дай им различни езици да не могат да се разбират и така да спрем развитието им? Според мен това с кулата е направено умишлено от по развита цивилизация от нас ( може и да не са Енлил и компания може и други ).
Съгласен съм с това, че всеки ден ние общуваме телепатично, но на неосъзнато ниво. Контролирането на мислите спомага за развитието на процеса. Забелязвам по себе си, когато се съсредоточа да изчистя мислите си и да усещам кое е мое и кое не все по често ми се случва някой да ме чуе телепатично или обратното, но това с изчистването е доста трудно поне за мен, но се старая:).
Надявам се един ден да се видим като просветлени хора и да беседваме по различни теми чрез телепатия ;)

И аз се надявам да видя един ден, че използваш главни букви там, където трябва според правилата на българския език  :) - Mirotvorec
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: stiver в Март 04, 2008, 23:05:39 pm
надявам се един ден да се видим като просветлени хора и да беседваме по различни теми чрез телепатия ;)

Дано да е така наистина  :)
Но аз все пак си мисля, че телепатията, телекинезата и т.н. не са част от процеса, а по-скоро биха пречили за развитието на други качества на душата. Такива, като ненамеса в чуждата свободна воля, разширяване до стопяване на егото, смирение и т.н. Е, какво да се прави, аз и на рохките си яйца чупя черупката от обратната страна  :)
Интересно ми е да науча нещо за това как изчистваш мислите си? Имаш ли нещо против да споделиш тук?
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: Psyla в Март 04, 2008, 23:59:57 pm
:)Мислиш ли, че когато не си в тялото си, ще говориш чрез устата си? Когато не искаш някой да получава телепатични послания от теб просто ще ги заглушаваш.
Мислите си пресявам когато се вслушам в тях.
Направи си следния експеримен> отиди някаде на спокойно място, но гледай близо до теб да има някой човек или двама трима. Не ги слушай, слушай какви мисли, чувства и емоции минават през теб. След като се познаваш обърни внимание какво не е твое когато потока от мисли, емоции и чувства.
Може да ти стане тъжно без да има причина за това (без ти да си тъжен), може да си превъзбуден, може да ти минават разни картини и събития, когато ти си тих в мислите си. Просто си се оставил на потока. Този поток е от тези които са до теб. Просто усещай и пресявай това което не е твое. Надявам се ще опиташ и ще откриеш разликата:)
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: Breath в Юни 10, 2008, 20:00:22 pm
   Еврика!
...да можем накрая да простим сами на себе си. Дали затова не сме избрали усамотението за душата си?  :)
   Навсякъде се казва да се научим да прощаваме ва всичко около нас, но кой ще ни прости НА НАС ТАКА, КАКТО ЩЕ СИ ПРОСТИМ САМИТЕ НИЕ? stiver, мисълта ти е направо гениална!

Едно от най-трудните неща и отнели ми много време - да се науча да прощавам на себе си. Не знам как е с другите и с какво има общо.

Книгата, от която са откъсите в началото на темата е наистина една от най-добрите, но е трудна за четене и е предназчена за по-напреднали според мен в материята.
На мен ми направиха впечатление някои неща, които казва Р.Монро за телепатията:
Казва, че има невидима нервна мрежа простираща се от нас към всеки човек когото сме срещнали ( тук може да се поспори дали е точно с всеки когото сме срещнали или с тези, с които сме най-близки и контактуваме най-често ). Мислите, казва той, непрекъснато се движат по тази мрежа от нас и към нас. Те са и вероятните източници на много необективни сигнали оказващи влияние върху нас в определен момент. Колкото е по-интензивно чувството, толкова е по-силен и "сигналът" и въпросът "добро" или "лошо" не променя качеството на трансмисията.
Обратното действа по абсолютно същия начин, ние предаваме на тези, за които мислим и по този начим им оказваме влияние.
Монро също казва, че мислите са на несъзнателно равнище и са главно емоционални и субективни по природа. Когато се случат такива предавания и приемания - съзнателно и по желание, говорим за телепатия.

Хората и сега притежават телепатични способности и ги изпозлват, но не го забелязват може би, а би трябвало, да бъде нещо естествено.

Докато преглеждах и четох темата много се замислих над един въпрос на stiver:

А защо искате да имате телепатични способности?

Защо искаме да имаме телепатични способности и дали наистина те по някакъв начин не биха ни попречили на този етап, сега?
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: Спорт-Здраве3 в Юни 10, 2008, 23:04:29 pm
А защо искате да имате телепатични способности?
Защо искаме да имаме телепатични способности и дали наистина те по някакъв начин не биха ни попречили на този етап, сега?


Това много ми прилича на една моя мисловна посока напоследък. Защо е толква фундаментален мотивът в митовете и легендите, че който и да даде на човека знание, все е наказван, оковаван, измъчван, порицан и заклеймен като нисш или низвергнат?

Поставен така въпросът навява подкрепа на "нашите герои", дали ни знание, но станали на мъченици заради това.
А какво би излязло, ако обърнем нещата? Ако наистина погледнем на тях като на отрицателни митологични герои?

Според мен В ТОЗИ СЛУЧАЙ излиза така, че някой много е бързал човечеството да се развие. Или пък много е държал да се развие в определена посока и затова му е дал някои неща наготово. Както Прометей може би е искал добронамерено(ИЛИ не?) да побутне човешката цивилизация в посоката на своя интерес, като му дал откъслечно знание за огнения елемент. И естествено бил наказан.
Защо някои богове ни дават преждевременно знание в митологията и защо все си сърбат попарата след това?


Та...наиситна ли сме готови за телепатия?
Или въпросът по-скоро може да е: доколко се е усложнила ситуацията, за да можем да определим дали този въпрос е адекватен? Ами ако телепатията е неизменна част от надеждата за нашето спасение като раса? Дали неизменно трябва да се приложи или продължава да е под вето? Или пак отговорът е принципа - някои да, други - не?
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: Max в Октомври 08, 2008, 22:54:31 pm
Има една книга за телепатията на Амарги Хилър.
Ако сте я чели какво мислите за нея?
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: Fiery в Ноември 23, 2008, 05:01:15 am
Копирах тази глава от една книжка, като първоначалната ми идея бе да извлеча самото упражнение, но мисля, че е по-добре да я запазя в цялостност...

Много внимавайте с кого се упражнявате. Всичко това  може да доведе до неприятни последствия.
Никак не е безопасно...да не се превърне в нещо ужасно :)

УПРАЖНЕНИЯ В ТЕЛЕПАТИЯ

- Досега издържа добре подготвителните изпити и ти е позволено да опиташ да опиташ да влезеш съвсем съзнателно в духовен контакт с някого.
Тези упражнения се удават по-добре след залез слънце, понеже слънчевите лъчи въздействат като дразнител и възбудител точно на нервните центрове и жлезите, които служат на изявяването на духа чрез тялото и така приковават съзнанието към материята. Лъчите на слънцето пречат на духовните проявления. След залеза това действие престава, съзнанието може да се осовободи от определени нервни центрове и да се оттегли в сферите на духа. Живите същества отиват да спят. "Спане" означава оттегляне на съзнанието от тялото в духа. И тъй като повечето хора не могат да достигнат съзнателно до по-дълбоките нива на духа, загубват съзнанието си - просто заспиват. С упражняване човек може да развие съпротивителната сила на нервите си, та съзнанието му да може да се запазва до най-дълбоко ниво, благодарение на което през деня нервните и мозъчни центрове стават активни и възприемат и предават проникващите във всичко вибрации на духа, на висшия Аз. Така става възможно общуването от разстояние - телепатичната връзка. По-добре е начинаещият да започне след залез слънце, защото действието на слънцето няма да му пречи. По-сетне ще бъде в състояние да установява телепатична връзка по всяко време.
Упражнението се състои в това, че цялото внимание се фиксира върху една единствена мисъл, както при всяко упражнение за концентрация. И така, мисли с пълна концентрация за човека, с когото искаш да влезеш във връзка - можеш да си помагаш със силата на въображението: със затворени очи си го представяш, виждаш го вътре в себе си - фигурата, лицето, очите му, и се вживяваш в това, че ти си той, а той е ти, докато наистина добиеш чувството, че ръцете му са твоите ръце, а тялото му е твоето тяло, значи, докато преживееш пълното сливане или идентифициране. Когато си постигнала това, формулирай ясно и концентрирано мисълта, която искаш да предадеш. Мисли това с пълното съзнание, че ти си съответният човек, който мисли вътре в тебе тази мисъл. Упражнението има три фази: в началото се упражняваш в присъствие на човека, с когото искаш да създадеш контакт, и то така, че той да се настрои да те възприема. По-късно ще правиш това упражнение от разстояние, в предварително уговорено време, като всеки от вас знае, че концентрира мислите си върху другия. Накрая ще предаваш чрез телепатичен контакт нещо, без другият да бъде уведомен предварително за това. Тези три фази съставляват позитивната страна на телепатичните упражнения - ти искаш да споделиш нещо. Негативната половина на упражнението се състои в това, ти да можеш да приемеш и разбереш телепатично съобщение ;D. Това упражнение също се дели на три фази: първата, подготвяш се за приемане и изчистваш всички мисли в главата си, създавайки "празнота", в присъствие на самия човек, от когото искаш да приемеш съобщение; втората, когато го правиш сама в предварително уговорено време, при което знаеш кога и кой ще концентрира мислите си върху теб; а накрая ще трябва да възприемаш всички послания по телепатия, без да знаеш кога и кой ще се концентрира и изпраща. Постепенно, с времето, ще развиеш тази своя способност така добре, че ще реагираш веднага на всяко телепатично послание, изпратено за тебе от когото и да е и в който и да е миг. Каквото и да правиш, ще усещаш, че някой се концентрира върху теб и ще чуваш гласа му като идващ отвътре. При още по-висша степен на телепатична връзка не само ще чуваш гласа, но и ще виждаш образа на този, с когото си във връзка. Неговият силует, лицето му и особено очите му ще изплуват в теб като привидение, като в сън. След като достигнеш това ниво, няма да усещаш така подтискащо оковите на материята - на тялото си, защото тогава изолацията значително ще е намаляла. Ще се наслаждаваш на свободата на духа още в тялото си... Ако искаш да създадеш телепатична връзка, най-добре е това да стане през нощта. Тогава съзнанието не е така активно заето със собствени мисли, другият човек е по-добре свързан с духовното измерение, пасивен е и твоето телепатично излъчване ще може по-лесно да докосне неговите нервни центрове. При повечето хора тези центрове са все още в латентно състояние и толкова слабо развити, че е необходимо да се извърши твърде силно въздействие, за да могат изобщо да ни възприемат. Когато спят, можеш да постигнеш да те сънуват и да приемат посланието ти в съня си. Упражнението ще ти разкрие всички закони на телепатията, също и това, как веднага можеш да забележиш дали някой е зает или как ти самата можеш да се изолираш, ако вече си се концентрирала върху нещо. Да си пречат един на друг - това го правят само начинаещите! Всяка вечер ще правиш тези упражнения под мое ръководство. А сега да преминем към практиката.
 Седни срещу мен, затвори си очите и се опитай да ми предадеш някаква мисъл.
Сядам срещу Птаххотеп и се концентрирам върху Него. Представям се, че съм Птаххотеп и усещам сякаш моите ръце и крака, цялото ми тяло, са неговите ръце и крака, неговото тяло. После се концентрирам върху следната мисъл: "Аз - Птаххотеп - искам да стана и да погаля косите на това малко създание там, т.е. моите." Защото от ръцете на Птаххотеп се излъчва такава удивителна вълшебна енергия, че съм щастлива винаги, когато той поставя ръка върху главата ми. В следващия миг Птаххотеп става, полага благославящата си ръка върху главата ми и гали косите ми. Значи концентрацията ми все пак е успешна, въпреки че той вижда мислите ми и тогава, когато не искам да установя телепатична връзка с него.
- Добре - казва той усмихнат, - прочетох мислите ти не само защото и без друго мога да ги чета, а защото ти наистина успя добре да се съсредоточиш. Твоят лъв също би усетил какво желаеш.
-Моят лъв ли, Татко на душата ми? За него съм сигурна. Но за човек...
-Търпение, детето ми. Всичко ще стане с времето. Сега ще опитаме обратното: аз ще ти предам една мисъл. Не мисли за нищо и се приготви да възприемеш.
Птаххотеп сяда и аз правя онова, което казва. В следния миг чувам гласа му отвътре, сякаш идва от собственото ми сърце: "Когато си усвоила достатъчно добре самоконтрола в двойките качества, ще дойде времето, когато преди посвещението ще ти разкрия и последните тайни." Отварям очи и питам с радостно очакване:
-Значи съм готова вече за посвещението, така ли? Птаххотеп се усмихва:
-Понеже чу посланието ми, явно си готова да го получиш, само че преди това трябва да се усъвършенстваш още в себевладеенето.
Скачам и като се хвърлям на шията му, го целувам шумно по бузите. Той ме прегръща и казва, смеейки се високо:
-Виждаш ли, виждаш ли колко можеш да се владееш! Не можеш да устоиш на действието на духовното единство. Ти преживя единението на духовете ни, изворите на тази енергия бликат в тялото ти и то сега иска също да вземе участие в радостта. Но не забравяй никога: онова, което на духовно равнище е божествено, защото съответства на законите на духа, на материално ниво става сатанинско, защото съответства на законите на материята. Единство на духовете е възможно, но единство на телата - не; две тела не могат да бъдат на едно и също място. Затова хората от стремеж към единство искат да съединят телата си и пропадат в бездната на сексуалността. Природата използва стремежа към единство - към някогашното райско състояние, и го употребява, за да създаде ново поколение. Само че най-голямото разочарование е, че сексуалността не може да създаде единство. Онова, което е невъзможно, си остава невъзможно и всички живи същества се натъжават след сексуалния контакт, а не само от това, че са уморени от загубата на енергия. Понеже душата остава незадоволена, копнежът по райското единство продължава да действа, а природата измъква с хитрост от този незадоволен копнеж нови и нови потомци. За теб би било твърде желателно да не оставяш през тялото ти да тече неовладян копнежът по единството. Защото аз съм достатъчно добре въоръжен, за да мога да устоя на твоята омагьосваща красота, но може да има по-млади неопитни мъже, които няма да ти устоят, ако така им се хвърлиш на врата! Аз, разбира се, те съветвам напразно - казва с усмивка Птаххотеп, - защото на теб ти липсва именно опитът. Е, точно на твоята неопитност се дължи сега тази пламенна изява на обич.
-Татко на душата ми - отвръщам аз, - ти не ми се сърдиш, нали? Той се усмихва:
-Не, не, детето ми, съвсем не съм ти сърдит. Докато прегръщаш само мене, все още всичко е наред. Но с другите мъже бъди много, много предпазлива! Колкото по-високо се изкачваш в духовно отношение, толкова по-непреодолимо ще бъде излъчването ти. Няма да е нужно да се приближаваш толкова до някого, за да можеш да му въздействаш с привличането си. Бъди предпазлива, за да не действаш пагубно върху мъжете.
-Татко - питам изплашено, - мислиш ли, че не съм достатъчно духовна? Виждаш колко успешно се справям с упражненията си. А и Ментуптах е доста доволен от мен. Вече умея да овладявам в твърде голяма степен тялото и нервните си центрове. Издържах всички предварителни изпити.
-Да - отвръща Птаххотеп, - ти си вече пробудена и владееш тялото си. Но същевременно на физическо равнище си непредпазливо отворена. Не слагаш резето на тази врата не защото не би могла, а защото не винаги искаш. Не пазиш достатъчно добре тялото си от високите честоти на духовните вибрации, а това е една постоянна опасност за твоите нервни центрове. Когато духовните сили навлизат в тялото ти, ти направляваш тези високи честоти нетрансформирани към твоите нисши центрове, а тогава възниква опасност за висшите фини нервни центрове - те могат да изгорят и да загинат. Би било жалко за тези фини инструменти. Имаш достатъчен самоконтрол, когато искаш, но често отпускаш юздите от буйна радост. Понякога просто не искаш да упражниш самоконтрол. Бъди будна, милото ми дете, винаги бъди будна!
О, Птаххотеп, мой обични, скъпи мой учителю! Ти още тогава си виждал какво ще ме сполети неизбежно, и въпреки това си искал да ме спасиш! Но и най-добрият съвет не може да превърне неопитността в опит, а моята вътрешна неуравновесеност, моята спонтанност трябваше първо да бъде балансирана с тежки житейски уроци.
Е. Хайх
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: Fiery в Декември 15, 2008, 06:49:05 am
Никога не съм се стремяла съзнателно да придобия телепатични способности (освен може би съзнателно да се свържа с точно определен човек).
При мен се проявяваха спонтанно и  периодично  от малка, в зависимост от състоянието ми.
 
По-скоро, стремежа ми бе насочен към това, съзнателно да овладея тези включвания. Литературата ми бе необходима именно в тази насока, търсейки помощ в един по-късен период, когато тези опитности зачестиха, и обмена бе много интензивен (придружен с визуални ефекти - картини на местности и лица). Тогава нямах никакъв  контрол над  този процес. Така или иначе, с течение на времето, много  тежък опит и укрепвайки вътрешните си сили, сама успях да се справям.
 
Има хора, с които не общувам  в ежедневието, но когато е необходимо,  работим  в  пълен синхрон. Някак си, канала сам се отключва между нас.
Но по принцип е изключително   опасно, ако се отвори  такава връзка  между вас и друг човек и не успявате да контролирате потока който приемате. Също и този който предавате, за да не навредите. Шамарите са болезнени. Не е  шега работа. Изисква се много добър самоконтрол и от двете страни.
Има и редица други опасности. Например, чрез този с когото сте свързан, може да се отключите за други хора, с които на свой ред  е свързан той. Това  често ми се случва. Изключително  неприятно е, разпознавайки чуждия поток, който може да не е добронамерен. Дори агресивен.
На този етап, трябва да сте абсолютно  наясно с кого  обменяте, и с какви хора е свързан този човек.
Доста  травми, бихте си спестили. 
Титла: Относно: Телепатия
Публикувано от: Indy в Февруари 04, 2009, 12:42:14 pm
Много фантазии са свързани с телепатията. Затова е необходимо да се отсее истината от лъжата. Този феномен е бил отричан или идеализиран. Основният аргумент на неговите отрицатели е, че биополето е мит. В противниковия лагер често свързват нещата с чистата религия или окултизма, което е другата крайност. Лаиците пък отъждествяват процеса на телепатичното общуване единствено с четеното на мисли. Това е вярно по същество, но твърде неизчерпателно. Сред научните среди въображението все още се счита за грях. Липсата на въображение обаче свива непрекъснато обхвата на знанията ни и дори ги изкривява. Следователно наличието на достатъчен по обема и обхвата си доказателствен материал е задължително. От друга страна, никога не е възможно да се постигат стопроцентови гаранции за едно или друго твърдение, касаещи областта на познанието.
Телепатията е следствие от генерираната мощ на въображението. Природата е неизчерпаема информационна банка, т.е. всичко, което се е случило, случва се или предстои със сигурност да се случи, е записано и складирано в тази банка. Ясновидството в основата си също е вид телепатия, но с особеностите на частен случай. Релаксирането и медитацията са степени на телепатично общуване. По друг начин казано, телепатията е универсалният език за общуване в природата между всичките й съставни части. Тя е езикът, който може пълноценно да ни служи при обмяната на директна информация между качествено различни интелекти. Например разговор в реално време на същества от различна еволюция. Между видовете интелект винаги се е проточвала нишка на свързване. Благодарение на телепатията се стига до единение и издигане на по-високо стъпало на нашия разум. Изграждането на колективен разум се оказва факт.
За пример ще разгледам едно типичното явление в нашето всекидневие. Двама души, които живеят продължително време заедно и между тях цари обич, взаимно уважение и разбирателство, са ярък пример за телепатично общуване. Те често се разбират напълно от половин дума или мълчаливо. Сигурно сте наблюдавали такива хора, даже сте били пряко ангажирани. Ще кажете, че това е възможно, защото твърде добре познавате съжителя си. Но безспорен факт е, че със същата лекота предугаждате настроението, мислите и реакциите на другия дори когато сте поставени в нетипична ситуация. Следователно сте се съгласували по някакъв начин. Спомнете си за взаимното уважение, което играе съществена роля в представената от мен теория. Има зачитане на личната свобода, а това съхранява неповторимата индивидуалност на всеки един от вас. След като сте различни, как бихте обяснили едно подобно пълно разбирателство? Единственото обяснение е телепатията. Главният принцип, заложен в нея, е синхронът. Ако двама души са в идентично психично състояние, в главите им се зараждат едни и същи мисли. Генерирането на собствени мисли е свойство, присъщо само на зрелите творчески личности и гениални умове. Другите индивиди се ровят в паметта на природата и улавят готовия продукт. Не става въпрос за прочитане или отгатване мисълта на другия, а за настройването на една и съща честота, което води до улавянето и възпроизвеждането на една и съща информация от природната памет. Повечето "научни" опровержения на телепатията почиват именно върху факта за слабата радиактивност на мисловната дейност. Следователно смята се за невъзможно засичането от мозъка на мисълта на друго същество. Това "засичане" обаче е излишно, тъй като принципът на телепатичното общуване е качествено различен. Според обясненията до този момент става ясно, че разстоянията нямат никакво значение. (Имат се предвид разстоянията между телепатично общуващите.)
Ще се спра на по-общи примери за създаване на предпоставки за телепатично общуване. По-конкретни примери няма да давам заради опасността, която съпътства тренирането на телепатията. И така... Двама се разхождат сред природата и дават асоциативни определения на различните наблюдавани обекти, т.е. оприличават спонтанно на нещо обектите. Действието се извършва до момента, в който независимите асоциации, използвани от двамата за назоваването на един и същи обект, станат идентични. Ето ви предпоставка за телепатия. Друг по-различен пример е, когато интензивно и търпеливо започнат да обмислят някакъв проблем, без да се опират на други информационни източници (литература, съвети на специалисти и т.н.). В един момент може да се усетите, че се уповавате уверено на фактология, която няма откъде да познавате. Т.е. уловили сте това познание телепатично.
Хората още не са "дорасли", за да могат произволно да използват своите телепатични възможности." Съществува опасност от психично разстройство. Енергията се използва за осигуряване на психичните и физиологичните процеси на организма или за създаване на резерви. Само в изключителни драматични ситуации, когато промените заплашват не само индивида, но и всичко живо. Тази енергия автоматично и спонтанно превключва за послание, за излъчване на телепатема, за предаване в общото поле на информация за същността на настъпилите промени.
Титла: Re:Телепатия
Публикувано от: Iveta в Март 08, 2011, 00:22:29 am
От извество време, може би ~4 месеца имам странното усещане за някакъв вид телепатична връзка с един мой колега от университета. Не поддържам никакъв контакт с него, не съм го виждала най-малко 3г., никога не сме били близки приятели, нямало е емоционална близост, просто познати.

В седмицата по веднъж задължително го сънувам в различни ситуации. Или е сам, или с брат си (не знам дали има брат, но така нарича мъжът, с когото е). В повечето случаи не говори, а само се усмихва. Много често гледа втренчено към някаква река.

Оттогава няма ден, в който да не попадна на човек с неговото име или фамилия или на числа, които да отговарят на неговата първа буква.

Отвреме-навреме имам усещане и за някакъв глас, който нашепва името му и ме вика, все едно има нещо мое и иска да ми го даде. :(

През цялото време мисля, че разговарям с него на подсъзнателно ниво, много е странно :o

Какво може да провокира това?

Нямам познания в тази област и затова реших да споделя :)
Ще се радвам, на споделени мнения  ;)


Титла: Re:Телепатия
Публикувано от: letqshtata в Март 08, 2011, 22:11:22 pm
Обади му се,потърси го в интернет.Виж каква ще бъде реакцията му,може наистина да иска да ти каже или даде нещо.Според мен сънищата ти не са случайни. ;)
Титла: Re:Телепатия
Публикувано от: m2f в Март 09, 2011, 09:39:02 am
Телепатията съществува, надявам се никой не го оспорва тук. :)
Според законът за привличането, ако задържиш в ума си мисълта за конкретен човек, точно така става, както Iveta го описва - започваш да срещаш името му по - често, може даже да ти се обади без повод... :)Нищо странно дотук. Съзнателно или подсъзнателно ти го държиш в ума си...това е.
Колкото до сънищата - според мен - сънищата са си срещи!т.е. и той те мисли по един или друг начин, иначе нямаше да е в съня ти, т.е. на една честота сте за да сте се срещнали, това исках да кажа...
А при наличие на взаимна симпатия и установени сърдечни отношения между двама души, те развиват енергийна чувствителност един спрямо друг - отношенията им са енергийно противофазни и те се "чувстват" един друг. Не знам това ли е вашият с момчето случай, макар, че казваш, че сте просто познати...
Титла: Re:Телепатия
Публикувано от: arakha в Март 09, 2011, 11:30:30 am
Има една интересна книжка-"Практическо четене на мисли" от Уилям Уокър Аткинсън-която може да ви се стори интересна.
Титла: Re:Телепатия
Публикувано от: Iveta в Март 10, 2011, 00:01:40 am
letqshtata, опитах да го потърся в нета - безуспешно. Питах й няколко колеги за него, никой не знае нищо. Все едно се е преместил на друга планета :unknown:
m2f, странното за мен е, че изобщо не съм мислила за този човек, нямали сме абсолютно никакви взаимоотношения, не съм била привлечена от него. И изведнъж от нищото започнаха съвпаденията, сънищата, гласовете... След като аз не мисля за него, явно той го прави, друго обяснение май няма. Голям тормоз е ;D Дано поне да е добре.
arakha, добре, ще потърся книжката.

Благодаря ви :)
Титла: Re:Телепатия
Публикувано от: arakha в Март 10, 2011, 00:46:06 am
Или го остави да те 'подмине' или пробвай с яйцето :)